Ubezpieczenie dla firmy


W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Klientom, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń oferujemy rabaty 5-7% na inne usługi.

Poniżej przedstawiamy podstawowe i orientacyjne informacje o ubezpieczeniach dla firm. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

 

Wybrane klauzule dodatkowe:

Klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej
Klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej

Ubezpieczenie sprzedaży

Ubezpieczenie sprzedaży (ubezpieczenie kredytu kupieckiego) dedykowane jest małym i średnim firmom, które sprzedają odbiorcom krajowym swoje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie sprzedaży zapewnia wypłatę odszkodowania gdy kontrahent znacznie opóźnia się z uregulowaniem wierzytelności. Przedmiotem ubezpieczenia sprzedaży są wie-

rzytelności powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług potwierdzonych fakturą i dowodem wydania towaru lub wykonania usługi. Wierzytelności objęte są ochroną ubezpieczeniową do wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia udziela ochrony od zdarzeń wynikających z tzw. ryzyka handlowego, tj. zdarzeń skutkujących niewypłacalnością kontrahentów wynikającą z ich decyzji biznesowych.

Ubezpieczenie pojazdów

Przedmiotem ubezpieczenia pojazdu mogą być samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, motocykle, samochody specjalne, ciągniki samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy, naczepy, pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, trolejbusy, tramwaje, wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym lub spalinowym, pojazdy samochodowe inne. Oferta obejmuje nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu oraz ubezpieczenie autocasco (AC), ale również: Ubezpieczenie AUTO OCHRONA, które zagwarantuje Państwu uzyskanie odszkodowania w sytuacji, gdy sprawcą wypadku ubezpieczeniowego jest inny uczestnik ruchu, a wyrządzone szkody nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie POMOC W DRODZE, które obejmuje usługi assistance, w zakresie zdarzeń i awarii, które mogą przytrafić się w drodze (np. naprawy, holowania, wynajem pojazdu zastępczego, dowozu paliwa, z wyłączeniem kosztów samego paliwa, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wyczerpania paliwa itp.) Ubezpieczenie OCHRONA PRAWNA, które obejmuje koszty ochrony prawnej dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia (np. wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego, udzielenie informacji prawnej, koszty sądowe, koszty poręczenia majątkowego itp.)

ubezpieczenie pojazdów

Ubezpieczenie szyb pojazdu, które obejmuje pokrycie kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie uszkodzonej szyby czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.
Więcej informacji o ubezpieczeniach pojazdów.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów mogą być objęte ewidencjonowane przez firmę budynki, budowle, lokale, obiekty, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe (towary, surowce, materiały, półprodukty, wyroby gotowe), mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne (pieniądze, czeki, weksle, złoto, srebro itp.). Ubezpieczyć można również mienie najmowane przez firmę. Ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów może być również objęte mienie osobiste pracowników (w wariancie na pierwsze ryzyko) oraz ewidencjonowane nakłady adaptacyjne rozumiane jako zewidencjonowane koszty dos-

tosowania lokali lub budynków, nie stanowiących własności ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ubezpieczenie od ognia i innych ryzyk może być zawarte w wariancie od wszystkich ryzyk (all risks) lub w wariancie od ryzyk nazwanych, które obejmują takie nazwane zdarzenia losowe w ubezpieczonym mieniu jak ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawiny, napór śniegu lub lodu, uderzenia pioruna, eksplozje, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienia ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy. W wariancie od ryzyk nazwanych ubezpieczeniem objęte są również szkody stanowiące następstwa szkód wodociągowych.

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczeniem mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mogą być objęte ewidencjonowane przez Państwa firmę i wykorzystywane do prowadzenia działalności: maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe (towary, surowce, materiały, półprodukty, wyroby gotowe), niskocenne składniki majątku, mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne (pieniądze, czeki, weksle, złoto, srebro itp.). Ubezpieczyć można również mienie najmowane przez firmę, ale w tym wypadku ubezpieczeniem nie można objąć wartości pieniężnych. Ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku może być

również objęte mienie osobiste pracowników firmy (w wariancie na pierwsze ryzyko). Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje takie zdarzenia losowe jak kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu lub rabunek podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) wartości pieniężnych poza lokalem. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas ich przenoszenia lub przewożenia (transportu) poza lokalem, ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również zniszczenia albo uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu wartości pieniężnych wskutek wypadku środka transportu, ognia, uderzenia pioruna lub eksplozji, a także zdarzenia uniemożliwiającego osobie wykonującej transport ochronę wartości pieniężnych, wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyb ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamo-

wych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne tj. antywłamaniowe, kuloodporne lub inne, oszklenia kominków lub wind, oszklenia pokryte folią, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych, szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów, akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe oraz tablice reklamowe takie jak: szyldy lub gabloty ze szkła, plastiku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem oraz neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, które są następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz

ubezpieczonego oraz szkody wyrządzone przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne.

ubezpieczenie oc firmy

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiotem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego może być ewidencjonowany przez Państwa firmę sprzęt elektroniczny, wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, do którego zalicza się następujące kategorie mienia: stacjonarny sprzęt elektroniczny (do przetwarzania danych [EPD], sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacyjne takie jak komputery, drukarki, kopiarki, faxy, sprzęt alarmowy, pomiarowy, testujący, sterujący, diagnostyka samochodowa, kasy i wagi elektroniczne, sprzęt graficzny, urządzenia fotoskładu i fotokompozycji, sprzęt RTV, urządzenia do przetwarzania dźwięku i obrazu), stacjonarny sprzęt medyczny, w tym urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz endoskopy i urzą-

dzenia do terapii dożylnej, przenośny sprzęt elektroniczny (notebooki, rzutniki multimedialne, przenośny sprzęt geodezyjny lub pomiarowy, przenośny sprzęt medyczny, przenośny sprzęt weterynaryjny) lub telefony komórkowe.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego firmy obejmuje kradzież z włamaniem, działanie człowieka tj. nieostrożność, zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błędy operatora, błędy konstrukcyjne, wadliwość materiału, wady produkcyjne, przepięcia, indukcje i dewastacje, a także zdarzenia losowe takie jak ognień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawiny, napór śniegu lub lodu, upadki drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, uderzenia pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadze.

Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

Ubezpieczeniem mienia w transporcie może być objęty transport mienia wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i jego składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni roboczych. Przy czym przeładunek mienia i jego składowanie przejściowe w czasie transportu winno odbywać się w magazynach lub innych pomieszczeniach do tego przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych. Ubezpieczenie obejmuje zarówno transport środkami własnymi należącymi do Państwa firmy, jak i środkami

obcymi. Zakres ubezpieczenia mienia w transporcie obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych (deszczu nawalnego, eksplozji, gradu, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, ognia, uderzenia pioruna, uderzenia przedmiotu w środek transportu, zapadania się ziemi), dewastacji, rabunku lub wypadku środka transportu. Ubezpieczenie mienia w transporcie może obejmować także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.

ubezpieczenie transportowe

Ubezpieczenie assistance

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje:

a) pomoc medyczną
udzielenie ubezpieczonemu przez lekarza pierwszej telefonicznej porady lekarskiej dotyczącej sposobu postępowania, organizacja pierwszej pomocy i planowania leczenia, pierwsza wizyty lekarza u ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia oraz transport ubezpieczonego z miejsca ubezpieczenia do najbliższego szpitala danej specjalności

b) pomoc w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego trwającej dłużej niż 5 dni, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia bądź nagłego zachorowania w miejscu ubezpieczenia (transport ubezpieczonego ze szpitala, w którym był hospitalizowany do jego domu środkiem transportu wskazanym przez lekarza prowadzącego leczenie, domo-

wa opieka pielęgniarska po hospitalizacji przez okres nie dłuższy niż 3 dni od dnia wypisania ze szpitala)

c) zorganizowanie lokalu zastępczego w przypadku gdy budynek lub lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie został zniszczony i nie nadaje się do użytku (transport ubezpieczonego mienia do wskazanego przez ubezpieczonego budynku lub lokalu oddalonego nie dalej niż 50 km od miejsca ubezpieczenia, przechowywanie ocalałego mienia we wskazanym miejscu, jeżeli ubezpieczony nie posiada lokalu zastępczego lub magazynu, transport powrotny z miejsca magazynowania do miejsca ubezpieczenia)

d) interwencja specjalisty po powstaniu szkody jeżeli ubezpieczone minie zostało zniszczone (ślusarz, elektryk, hydraulik, szklarz, technik urządzeń grzewczych, dekarz, murarz, glazurnik, parkieciarz)

e) dozór po szkodzie (koszty dozoru po powstaniu szkody w miejscu ubezpieczenia przez 72 godziny od momentu ustanowienia dozoru)

Do ubezpieczeń można zawierać dodatkowe klauzule rozszerzające standardowy zakres ubezpieczenia firmy. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych dodatkowych klauzul.

Klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej

Wybierając klauzulę dodatkowych kosztów działalności gospodarczej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu (koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji, koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokali), budynków i działek, koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej tj. godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników, koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu w sposób zwyczajowo przyjęty). W ramach klauzuli dodatkowych kosztów działalności gospodarczej ubezpieczyciel zwróci koszty poniesione przez Państwa firmę w celu kontynuowania działalności gospodarczej, w okresie od powstania szkody w ubezpieczonym mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim zakresie i miejscu w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej

Wybierając klauzulę stałych kosztów działalności gospodarczej ubezpieczyciel zwróci Państwa firmie stałe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których poniesienie będzie konieczne, powstałe w okresie przerwy obejmującej całą działalność gospodarczą prowadzoną przez Państwa firmę, będącą następstwem wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu lub nieszczęśliwego wypadku osoby posiadającej uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej. Stałymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są: koszty wynagrodzeń pracowników, opłaty za korzystanie z dotychczas użytkowanych pomieszczeń, budynków, działek, służących do prowadzenia działalności gospodarczej, stałe opłaty wynikające z zawartych umów o dostawę energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentów usług telekomunikacyjnych, koszty korzystania z dotychczas użytkowanych maszyn i urządzeń.

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych

Wybierając klauzulę strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w Państwa firmie w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo).

Klauzula OC za produkt

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Państwa firmy za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium RP, powstałe na terytorium RP lub poza terytorium RP, jeżeli zostały wyrządzone konsumentom lub przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium RP.

Napisz do nas

lub zadzwoń