Ubezpieczenie w podróży, ubezpieczenie turystyczne


Osobom wybierającym się w podróż zagraniczną w dowolnym celu i w dowolnej formie (wyjazd indywidualny lub wypoczynek zorganizowany) lub planującym uczestniczyć w wypoczynku zorganizowanym na terenie Polski polecamy ubezpieczenie w podróży zwane też ubezpieczeniem turystycznym. Niezależnie od tego, czy podróż będzie miała cel biznesowy, czy też wyłącznie turystyczny, w każdym przypadku będzie działać ochrona ubezpieczeniowa. Umowę ubezpieczenia turystycznego można zawrzeć na dowolny okres od 1 dnia do 1 roku.
Ubezpieczenie turystyczne w zakresie podstawowym obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie assistance. Podstawowy zakres ubezpieczenia można jednak rozszerzyć o dodatkowe usługi typu assistance lub dodatkowe ryzyka poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia turystycznego wybranych następujących klauzul:
ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony
ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes;
• ubezpieczenie assistance Pakiet Sport;
• ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta;
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC);
ubezpieczenie bagażu podróżnego;
• ubezpieczenie Rezydenta
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia turystycznego może nastąpić w dowolnym momencie, jednak na okres nie dłuższy niż do końca okresu na jaki zostanie zawarta umowa ubezpieczenia w podróży (turystycznego) w zakresie podstawowym.

ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie w podróżyW zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Na tej stronie przedstawiamy jedynie orientacyjne informacje o ubezpieczeniu turystycznym. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego o następstwa nieszczęśliwych wypadków. Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) są następstwa nieszczęśliwego wypadku lub trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, które zaszły w okresie ubezpieczenia podczas podróży. Z tytułu ubezpieczenia NNW przysługuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, którego wysokość jest uzależniona od doznanego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenie z tytułu śmierci.

Pakiet podstawowy ubezpieczenia turystycznego

Umowa ubezpieczenia turystycznego może być zawarta jako umowa turystycznego ubezpieczenia indywidualnego, umowa turystycznego ubezpieczenia rodzinnego albo umowa turystycznego ubezpieczenia zbiorowego. W podstawowym zakresie ubezpieczenie turystyczne obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie assistance. Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w okresie ubezpieczenia podczas podróży. Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest organizacja – w trakcie trwania podróży – pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia ubezpieczonego, świadczonej do dnia, w którym jego stan zdrowia umożliwi jego powrót lub transport do domu lub do placówki medycznej w miejscu zamieszkania lub kontynuowanie podróży oraz pokrycie kosztów tej pomocy (m.in. organizacja wizyty lekarskiej, hospitalizacja, transport ubezpieczonego,

zastosowanie komory dekompresyjnej, w uzasadnionych przypadkach leczenie stomatologiczne, leczenie związane z ciążą i porodem, zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych). Z kolei przedmiotem ubezpieczenia turystycznego assistance jest organizacja – w trakcie trwania podróży – usług assistance i pokrycie ich kosztów z tytułu wypadków ubezpieczeniowych. Pakiet podstawowy obejmuje między innymi następujące usługi assistance: transport ubezpieczonego do kraju, pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa, organizacja kontynuacji leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu na terytorium Polski, organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej na terytorium Polski, powypadkowa pomoc psychologa na terytorium Polski po powrocie ubezpieczonego do domu, pomoc w prowadzeniu domu ubezpieczonego na terytorium Polski po powrocie z podróży.

Ubezpieczenia dla firm

Majątek firmy, pojazdy, assistance, OC firmy, ubezpieczenie w transporcie i inne

Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego assistance o następujące usługi:
• dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
• zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
• wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu
• wizyta osoby bliskiej
• zmiennik kierowcy
• pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży dokumentów
pomoc w przekazaniu kaucji
• pomoc tłumacza w razie konfliktu z wymiarem sprawiedliwości
• pomoc prawna
• zwrot określonych kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży

Ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego assistance o następujące usługi:
• dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych lub służbowych
• zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
• wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu lub do miejsca zatrudnienia
• zastępstwo w podróży służbowej
• wizyta osoby bliskiej
• pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży dokumentów
• zmiennik kierowcy
• pomoc w przekazaniu kaucji
• pomoc tłumacza w razie konfliktu z wymiarem sprawiedliwości
• pomoc prawna
• kontynuacja podróży służbowej
• zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży służbowej

Rozliczanie projektów unijnych

Kompleksowa obsługa realizowanych projektów unijnych

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego o ubezpieczenie bagażu. Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny, który został: powierzony przewoźnikowi, oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu, pozostawiony w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym) lub w hotelu, pozostawiony w zamkniętym bagażniku samochodu osobowego (w tym również bagażniku dachowym) lub pozostawiony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu podróżnego lub zaginięciu całego bagażu podróżnego. Ponadto w przypadku opóźnienia w dostarczeniu ubezpieczonego bagażu podróżnego na miejsce pobytu podczas podróży, mogą zostać pokryte również udokumentowane koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC)

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego o odpowiedzialność cywilną OC w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, gdy podczas podróży, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą mu w czasie podróży i za które ponosi odpowiedzialność podczas podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.