Opracowanie dokumentacji


Przygotowanie biznesplanu
Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)
Ulga na nową inwestycję
Dokumentacja cen transferowych
• Opracowanie studium wykonalności.
• Opracowanie mapy drogowej – Przemysł 4.0.
Teaser inwestycyjny
Przygotowanie planu rozwoju eksportu
• Model finansowy.
• Prognoza przepływów pieniężnych.
• Dofinansowanie z urzędu pracy.
• Dofinansowanie z ZUS.

Finansowanie rozwoju


Faktoring
Fundusze pożyczkowe
Pożyczki JEREMIE
Pożyczki na start firmy
• Dotacje na start firmy.
Pożyczki ekologiczne
• Anioły biznesu.
• Venture capital.
Finansowanie eksportu
• Dotacja na działalność eksportową.
Pośrednictwo finansowe

Zarządzanie finansami firmy


• Poprawa płynności finansowej.
Windykacja i zakup wierzytelności