Ubezpieczenie aptek i farmaceutów


Dla przedsiębiorców prowadzących apteki zakres ubezpieczeń dla firm może być rozszerzony o dodatkowe ryzyka typowe dla tego rodzaju działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy prowadzący apteki potrzebują nieco szerszego zakresu ochrony, dlatego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zakres ochrony ubezpieczeniowej jest rozszerzony o szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania leku przy czym nie dotyczy to szkód powstałych wskutek niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji służących do wykonywania leków.

Zakres ochrony dla osób i podmiotów prowadzących apteki może być poszerzony także o trzy dodatkowe klauzule:
• klauzulę utylizacji leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych
• klauzulę zniszczenia leków wskutek niezachowania parametrów temperatury
• klauzulę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej farmaceuty i technika farmaceutycznego

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Klientom, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń oferujemy rabaty 5-7% na inne usługi.

Na tej stronie przedstawiamy podstawowe i orientacyjne informacje o ubezpieczeniach aptek i farmaceutów. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

ubezpieczenie apteki

Klauzula utylizacji leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych

Klauzula zwiększa zakres ubezpieczenia w ubezpieczonym mieniu, w zakresie objętym umową ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o następujące koszty:
a) utylizacji zniszczonych leków
b) powstałe wskutek utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych
W zakresie szkody powstałej wskutek utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych wypłaca się odszkodowanie max do wysokości jednej średniej kwoty refundacji otrzymanej przez ubezpieczonego od podmiotu zobowiązanego przepisami prawa do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Klauzula zniszczenia leków wskutek niezachowania parametrów temperatury

Klauzula rozszerza zakres ubezpieczenia będących przedmiotem ubezpieczenia środków obrotowych apteki (tj. leków), przechowywanych w urządzeniach chłodniczych w temperaturze nie wyższej niż 10°C (stopni Celsjusza), o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek niezachowania parametrów temperatury. Za niezachowanie parametrów temperatury uznaje się utratę przydatności leków na skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury w urządzeniu chłodniczym w następstwie przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny lub awarii urządzenia chłodniczego.

Sprawdź także:
ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Napisz do nas

lub zadzwoń

Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej farmaceuty i technika farmaceutycznego

Klauzula obejmuje zakresem ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną (OC) za szkodę na osobie lub szkodę rzeczową wyrządzoną osobie trzeciej, gdy w związku z określoną w umowie ubezpieczenia działalnością zawodową farmaceuty i technika farmaceutycznego ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody.