Ubezpieczenia dla firm spedycyjnych


W przypadku firm spedycyjnych zakres ubezpieczeń dla firm może być rozszerzony o dodatkowe ryzyka występujące w działalności gospodarczej spedytora. Ponadto oferujemy również ubezpieczenie pojazdów.

Zakres ochrony dla osób i podmiotów prowadzących firmy spedycyjne może być poszerzony między innymi o następujące dodatkowe klauzule:
Klauzula odpowiedzialności cywilnej (OC) spedytora
Klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach samochodowych
Klauzula odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody w mieniu przechowywanym
Klauzula załadunku i wyładunku
Klauzula odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe na terenie całego świata

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Klientom, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń oferujemy rabaty 5-7% na inne usługi.

Na tej stronie przedstawiamy podstawowe i orientacyjne informacje o ubezpieczeniach dla firm spedycyjnych. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

ubezpieczenie oc spedytora

Klauzula odpowiedzialności cywilnej (OC) spedytora

Klauzula rozszerza zakres standardowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych. Do czynności spedycyjnych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli należą:
– opracowanie instrukcji wysyłkowych;
– zawieranie umów o przewóz i przygotowywanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek;
– załadunek i wyładunek przesyłki;
– kontrola ilościowa i wagowa przesyłek;
– znakowanie przesyłek;
– pakowanie, przepakowywanie towarów;
składowanie przesyłek (z wyłączeniem składu celnego lub magazynu celnego) zgodnie z obowiązującymi dla danego towaru przepisami, normami oraz zwyczajami przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po zakończeniu przewozu przez okres nie dłuższy niż 30 dni dla każdego z rodzajów składowania
– inne czynności spedycyjne, po uzyskaniu zgody ubezpieczyciela

Klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach samochodowych

Klauzula rozszerza zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o szkody powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym lub przewożonym w celach służbowych, zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu posiadającego sprawnie działający system alarmowy oraz trwałe zadaszenie lub wewnątrz przyczepy posiadającej trwałe, sztywne zadaszenie. Wybierając tą klauzulę, ubezpieczyciel obejmie ubezpieczeniem szkody w ubezpieczonym sprzęcie powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem sprzętu z pojazdu samochodowego albo sprzętu wraz z pojazdem samochodowym.

Klauzula odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody w mieniu przechowywanym

Klauzula rozszerza zakres standardowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub będącym pod kontrolą ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.

Klauzula załadunku i wyładunku

Klauzula rozszerza zakres standardowego ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) o szkody spowodowane na skutek:
– uderzenia lub uszkodzenia mienia w czasie załadunku oraz na skutek upadku mienia spowodowanego podczas załadunku na środek transportu
– uderzenia lub uszkodzenia mienia podczas wyładunku oraz na skutek upadku mienia spowodowanego podczas wyładunku ze środka transportu

Klauzula odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe na terenie całego świata

Klauzula rozszerza zakres standardowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata.

Sprawdź także:
ubezpieczenie dla firm – kompleksowa oferta
ubezpieczenie pojazdów

Napisz do nas

lub zadzwoń

Ubezpieczenie pojazdów

Przedmiotem ubezpieczenia pojazdu mogą być samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, motocykle, samochody specjalne, ciągniki samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy, naczepy, pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, trolejbusy, tramwaje, wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym lub spalinowym, pojazdy samochodowe inne. Oferta obejmuje nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu oraz ubezpieczenie autocasco (AC), ale również:
Ubezpieczenie AUTO OCHRONA, które zagwarantuje Państwu uzyskanie odszkodowania w sytuacji, gdy sprawcą wypadku ubezpieczeniowego jest inny uczestnik ruchu, a wyrządzone szkody nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela.
Ubezpieczenie POMOC W DRODZE, które obejmuje usługi assistance, w zakresie zdarzeń i awarii, które mogą przytrafić się w drodze (np. naprawy, holowania, wynajem pojazdu zastępczego, dowozu paliwa, z wyłączeniem kosztów samego paliwa, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wyczerpania paliwa itp.)
Ubezpieczenie OCHRONA PRAWNA, które obejmuje koszty ochrony prawnej dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia (np. wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego, udzielenie informacji prawnej, koszty sądowe, koszty poręczenia majątkowego itp.)

Ubezpieczenie szyb pojazdu, które obejmuje pokrycie kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie uszkodzonej szyby czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.
Więcej informacji o ubezpieczeniach pojazdów.

ubezpieczenie os spedytora, ubezpieczenie pojazdu