Ubezpieczenie dla hoteli i pensjonatów


Dla przedsiębiorców prowadzących hotele, a także pensjonaty, hostele, gospodarstwa agroturystyczne itp., zakres ubezpieczeń dla firm może być rozszerzony o dodatkowe ryzyka typowe dla tego rodzaju działalności gospodarczej.
Przez działalność gospodarczą w formie hotelu rozumiana jest działalność polegającą na świadczeniu wszelkich usług krótkotrwałego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych oraz na świadczeniu usług z tym związanych np. prowadzenie restauracji, baru, kawiarni, parkingu.
Dzięki rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową w zakresie assistance mogą być dodatkowo objęci goście hotelu. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia, któremu ulegnie gość hotelu, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty pomocy medycznej (udzielenie porady, wizyta lekarza w miejscu ubezpieczenia, transport do najbliższego szpitala danej specjalności), a w przypadku hospitalizacji trwającej dłużej niż 5 dni będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania pokrywa także dodatkowe koszty transportu ze szpitala, w którym gość hotelowy był hospitalizowany do jego domu oraz koszty domowej opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Klientom, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń oferujemy rabaty 5-7% na inne usługi.

Na stronie przedstawiamy podstawowe i orientacyjne informacje o ubezpieczeniach dla hoteli i pensjonatów. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie hoteli, hosteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych

Zakres ubezpieczenia hotelu można rozszerzyć również o następujące dodatkowe klauzule:

W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o:
a) klauzulę ubezpieczenia kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie
b) klauzulę ubezpieczenia ryzyka utraty zysku
w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku o:
a) klauzulę sprzeniewierzenia mienia przez pracownika
oraz w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) o:
a) klauzulę ubezpieczenia za szkody w rzeczach wniesionych do hotelu
b) klauzulę ubezpieczenia za szkody w rzeczach wniesionych do hotelu w tym za szkody w rzeczach oddanych na przechowanie

Sprawdź także:
ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Klauzula ubezpieczenia kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie

Klauzula zwiększa zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o koszty wymiany wody w basenie (krytym lub otwartym) znajdującym się na terenie hotelu. Ubezpieczyciel pokryje poniesione koszty awaryjnej wymiany wody w basenie nie tylko w następstwie zanieczyszczenia lub skażenia wody w basenie będącego następstwem szkody w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ale również ryzyka nieumyślnego zanieczyszczenia wody przez użytkowników basenu.

Klauzula ubezpieczenia ryzyka utraty zysku

Klauzula rozszerza zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o utracony zysk, który ubezpieczony osiągnąłby z tytułu prowadzenia działalności hotelarskiej, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została przerwana albo zakłócona na skutek szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia. Warunkiem przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności z tytułu utraty zysku jest prowadzenie przez ubezpieczonego ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na podstawie tej ustawy przepisami wykonawczymi.

Klauzula sprzeniewierzenia mienia przez pracownika

Klauzula rozszerza zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w następującym ubezpieczonym mieniu: w wartościach pieniężnych, urządzeniach i wyposażeniu oraz niskocennych składnikach majątku – na skutek sprzeniewierzenia dokonanego przez pracownika ubezpieczonego. Przez sprzeniewierzenie rozumie się bezprawne uzyskanie korzyści majątkowej przez pracownika ubezpieczonego albo przez pracownika ubezpieczonego i współdziałające z nim osoby trzecie, działające na szkodę ubezpieczonego.

Klauzula ubezpieczenia za szkody w rzeczach wniesionych do hotelu

Klauzula rozszerza zakres ubezpieczenia OC o odpowiedzialność ubezpieczonego, gdy w związku z prowadzoną działalnością hotelarską jest on zobowiązany w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych.

Sprawdź także:
ubezpieczenie dla firm – kompleksowa oferta
ubezpieczenie pojazdów
ubezpieczenie dla aptek
ubezpieczenie dla firm spedycyjnych
Ubezpieczenie w podróży

Klauzula ubezpieczenia za szkody w rzeczach wniesionych do hotelu w tym za szkody w rzeczach oddanych na przechowanie

Klauzula rozszerza zakres ubezpieczenia OC o odpowiedzialność ubezpieczonego, gdy w związku z prowadzoną działalnością hotelarską jest on zobowiązany w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych. W przypadku tej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym przez ubezpieczonego, o którym mowa w art. 849 § 3 k.c., pod warunkiem przechowywania tego mienia w zamkniętym schowku: skarbcu, szafie pancernej, szafie stalowej lub kasecie metalowej przytwierdzonej do stałego elementu pomieszczenia oraz prowadzenia ewidencji przyjmowanych do przechowania przedmiotów.

Napisz do nas

lub zadzwoń