Ubezpieczenie pojazdu


W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Poniżej orientacyjne informacje o ubezpieczeniach pojazdów. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie autocasco (AC) pojazdu

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy (samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, motocykle, samochody specjalne, ciągniki samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy, naczepy, pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, trolejbusy, tramwaje, wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym lub spalinowym, pojazdy samochodowe inne)  wraz z wyposażeniem. Zakresem autocasco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa autocasco może obejmować pakiet dodatkowych świadczeń przysługujących w przypadku powstania szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu (organizację oraz pokrycie kosztów odbioru pojazdu oraz dostarczenia pojazdu do wybranego warsztatu, organizację naprawy pojazdu w warsztacie, organizację oraz pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztacie), opcję holowania obejmującą zwrot udokumentowanych kosztów holowania, opcję obejmującą zwrot udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu zastępczego. Zwrotowi w ramach autocasco mogą podlegać koszty parkowania uszkodzonego pojazdu, holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Umowa AC może zostać zawarta z zastosowaniem pomniejszenia sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie albo bez stosowania tego pomniejszania.

Ubezpieczenie OC pojazdu

Ubezpieczenie OC pojazdu jest jednym z obowiązkowych ubezpieczeń. Każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC pojazdu. Z ubezpieczenia OC pojazdu zostanie wypłacone odszkodowanie

ubezpieczenie ac oc auta

uczestnikom ruchu drogowego, którym wyrządzicie Państwo szkody w wypadku lub kolizji. Jeżeli natomiast ktoś inny uszkodzi w kolizji Państwa pojazd, wówczas odszkodowanie otrzyma Państwa firma.

Ubezpieczenie AUTO OCHRONA

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego, za które odpowiedzialność ponosi sprawca tego wypadku ubezpieczeniowego objęty przez innego ubezpieczyciela (inne towarzystwo ubezpieczeniowe) ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów i szkody te nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy tj. samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, motocykle, samochody specjalne, ciągniki samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy, naczepy, pojazdy wolnobieżne, trolejbusy, tramwaje, wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym lub spalinowym, pojazdy samochodowe inne.

Ubezpieczenie POMOC W DRODZE

Ubezpieczenie obejmuje usługi assistance, w zakresie zdarzeń i awarii, które mogą przytrafić się w drodze i może być zawarte w jednym z dwóch dostępnych wariantów. Szczegółowy zakres usług assistance jest uzależniony od wybranego wariantu ubezpieczenia i może obejmować organizację i pokrycie między innymi kosztów następujących usług assistance:
• naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu
• holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia
• wynajmu pojazdu zastępczego
• noclegu dla ubezpieczonych
• przewozu ubezpieczonych do warsztatu, do którego holowany jest pojazd
• przewozu ubezpieczonych do miejsca zamieszkania
• przejazdu jednej osoby po odbiór naprawianego pojazdu
• zmiennika kierowcy
• dowozu paliwa, z wyłączeniem kosztów samego paliwa, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wyczerpania paliwa
• otwarcia pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu
• wymiany koła w przypadku awarii ogumienia
• w przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania się akumulatora uruchomienia silnika pojazdu lub dostarczenia nowego akumulatora i jego wymiany
wymiany żarówki w przypadku jej przepalenia
• telefonicznych usług tłumacza przy załatwianiu formalności
• usług związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym, który miał miejsce za granicą Polski
• przesyłki części zamiennych w celu naprawy pojazdu za granicą

• przekazania środków pieniężnych za granicę w celu naprawy pojazdu
• udzielenia pożyczki maksymalnie do kwoty 10 000 euro lub jej równowartości w innej walucie, w celu złożenia wymaganej kaucji dla zwolnienia ubezpieczonego z aresztu, w którym znalazł się wskutek wypadku, który zaszedł za granicą Polski
• pomocy prawnika reprezentującego ubezpieczonego oraz tłumacza, jeżeli nie zostali oni wyznaczeni z urzędu, w postępowaniu karnym lub administracyjnym prowadzonym za granicą przeciwko ubezpieczonemu w związku z wypadkiem

ubezpieczenie auta pomoc w drodze

Ubezpieczenie OCHRONA PRAWNA

Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty ochrony prawnej dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczający ma możliwość wyboru jednego z dwóch oferowanych wariantów ubezpieczenia. Ubezpieczeniem w zależności od wariantu mogą być objęte między innymi następujące koszty ochrony prawnej:
• wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego
• opinii prawnych sporządzonych na piśmie
• koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych
• zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej
postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji
• postępowania sądu polubownego do wysokości 100% kosztów sądowych, które by powstały przed właściwym sądem powszechnym I instancji
• mediacji pozasądowej
• udzielenia informacji prawnej
• koszty poręczenia majątkowego w postaci kwoty pieniężnej

Ubezpieczenie szyb pojazdu

Zakresem ubezpieczenia objęta jest organizacja i pokrycie kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie uszkodzonej szyby czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu. Minimalna suma ubezpieczenia jest uzależniona od rodzaju pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz autobusy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zakresem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje następujące wybrane rodzaje świadczeń:
• świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku ubezpieczeniowego
• świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego
• świadczenie za leczenie uciążliwe związane z wypadkiem ubezpieczeniowym
• zasiłek dzienny
• zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
• zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
• zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji
• zwrot kosztów transportu zwłok

Ubezpieczenie MAX od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW MAX)

Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci niezdolności do pracy lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje następujące rodzaje świadczeń:
– świadczenie z tytułu niezdolności do pracy będącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego
– świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego