Gwarancje ubezpieczeniowe


Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wierzytelności kontraktowych jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty za wykonany przedmiot umowy.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty za roboty budowlane jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcy za roboty budowlane

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy Beneficjent gwarancji, w oparciu o solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, w następstwie niedopełnienia obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez podmiot do tego zobowiązany, tj. Wykonawcę.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wierzytelności handlowych jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty za dostarczony towar lub usługę z odroczonym terminem płatności. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej odpowiada wysokości należności dostawcy wobec odbiorcy, wynikających z wystawionych faktur.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązania określone w zabezpieczanej gwarancją umowie. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej nie przekracza 10% wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie umowy zabezpieczanej gwarancją.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązania określone w zabezpieczanej gwarancją umowie lub też nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości. Okres obowiązywania gwarancji obejmuje okres wykonania kontraktu oraz okres trwania rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Przedmiotem gwarancji zapłaty wadium jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad lub usterek jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej nie przekracza 5% wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, odmówił zwrotu wypłaconej mu przez inwestora zaliczki w sytuacji, gdy doszło do niewykonania umowy. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej odpowiada wysokości wypłaconej zaliczki.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty, solidarnie z dłużnikiem, w przypadku, gdy dłużnik nie uiści należności celnych (długów celnych, podatków, innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek) powstałych w okresie wskazanym w gwarancji, jeżeli stały się one wymagalne.

Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe

Przedmiotem gwarancji składanej jako zabezpieczenie akcyzowe jest zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia solidarnie z podmiotami wskazanymi w odpowiednich zapisach ustawy o podatku akcyzowym, na wezwanie właściwego naczelnika urzędu celnego, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.