Od 14.03.2016 do 25.03.2016 podmioty z terenu Wielkopolski będa mogły ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych. Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych lub usług zdrowotnych.
Więcej informacji: https://www.strattek.pl/dotacje-unijne/rpo-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne/