Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
13 czerwca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków:
17 sierpnia 2023 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mogą realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.
Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.
Wnioskodawca musi mieć zdolność kredytową. Do wniosku o dofinansowanie (premię ekologiczną) dołącza się warunkową umowę kredytu ekologicznego lub promesę kredytową.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Wielkość dofinansowania:
w zależności od kategorii wydatku, wielkości firmy i lokalizacji od 25% do 80%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – brak
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 50 mln euro

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

• nabycie środków trwałych,
• nabycie robót i materiałów budowlanych,
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
• raty z tytułu umowy leasingu,
• studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem

Skontaktuj się z nami