Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
7 września 2023 r. godz. 8.00

Zakończenie naboru wniosków:
25 września 2023 r. godz. 12.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 (rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw):
• Big Data oraz działania związane z analizą danych;
• Roboty przemysłowe;
• Przemysłowy Internet rzeczy;
• Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
• Cyberbezpieczeństwo;
• Chmura obliczeniowa;
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
• Sztuczna inteligencja;
• Blockchain;
• Druk addytywny (druk 3D);
• Łączność w technologii 5G;
• BIM (Building Information Modelling);
• Technologie kwantowe (Quantum Computing);
• Mikroelektronika.
Projekt nie może obejmować rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Wielkość dofinansowania:
85% dla wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis lub
dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną: 60% firmy mikro i małe lub 50% firmy średnie

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 PLN

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności:
a. wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z
określonego typu projektu, a także:
− zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych,
w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem
w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym
sprzętu informatycznego),
− zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów,
licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli
spełniają łącznie następujące warunki:
• będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę,
• będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
• będą nabyte na warunkach rynkowych od podmiotów
niepowiązanych z nabywcą,
• będą stanowiły majątek i własność beneficjenta przez co najmniej
okres trwałości projektu.
b. koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej

Skontaktuj się z nami