Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
17 kwietnia 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków:
18 maja 2023 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
• poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
• zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
• bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
• urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
• oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
• ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
• sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
• środki ochrony indywidualnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
• nie zalega z opłacaniem podatków;
• nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wielkość dofinansowania:
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 10.000zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 299.000zł dla działań inwestycyjnych + 1000zł dla działań doradczych

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych, które podlegają dofinansowaniu

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych (kliknij)

Skontaktuj się z nami