Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
1 czerwca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków:
30 czerwca 2023 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych zwanych dalej „artykułami rolno-spożywczymi”
b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;
2) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;
3) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych.

Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaż detalicznej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, mali lub średni (a także duzi) przedsiębiorcy, którzy wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jeden z rodzajów działalności gospodarczej w zakresie:
a) przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne, lub
b) wynajmu budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

Poziom dofinansowania projektu wynosi do 50 % (w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa)
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 15 000 000 zł
Minimalna wysokość dofinansowania wynosi 250 000 zł

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;
4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;
5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
b) produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych
i podnośników,
c) zwierząt;
6) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych oraz aparatury pomiarowej, kontrolnej i wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością;
8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi; koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.
Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 października 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku

Skontaktuj się z nami