Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
7 września 2022 r. godz. 8.00

Zakończenie naboru wniosków:
28 września 2022 r. godz. 16.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych ukierunkowane na trwałą odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy poprzez działania przyczyniające się do podniesienia jego konkurencyjności.

Trwała odbudowa przedsiębiorstwa oznacza odbudowę pozycji rynkowej i jej wzmocnienie względem konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Zwiększenie odporności oznacza przystosowanie przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w sytuacji nałożenia przez organy administracji publicznej restrykcji w zakresie środków bezpieczeństwa lub ostrożności, w sytuacji zakłóceń rynkowych wpływających na przerwy w dostawach lub zmniejszenia popytu na oferowane produkty lub usługi wskutek nakładanych administracyjnie obostrzeń lub kryzysu gospodarczego

W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP wspierane będą m.in. projekty dotyczące transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30 września 2023r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego (posiadające siedzibę, oddział lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. łódzkiego), które zostały negatywie dotknięte skutkami epidemii COVID-19.
Pomoc udzielana jest MŚP, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 poprzez spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie na poziomie min. 15 %,
Przez spadek przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wielkość dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85 %.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:
•  zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
•  zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych. Nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu informatycznego.

Skontaktuj się z nami