Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
15 lipiec 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków:
28 kwietnia 2023 r.

Uwaga, nabór wydłużono !!!

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski oraz łagodzenie związanego z tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Dotacja jest kierowana do firm, które w roku 2018 lub 2019 realizowały co najmniej 5% obrotów z odbiorcami ze Zjednoczonego Królestwa, a jednocześnie do roku 2021 lub 2022 nastąpił u nich spadek obrotów ze Zjednoczonym Królestwem w wysokości co najmniej 3% lub odnotowały wzrost kosztów w wyniku Brexit. Dofinansowanie będzie wypłacane w walucie EUR.
Projekty można realizować w ramach czterech różnych typów projektów.
Typ 1. Nowe kierunki eksportu
Dofinansowanie dotyczy kosztów udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych
Typ 2. Re_start inwestycyjny
Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu uaktualnienia/poszerzenia dotychczasowej oferty lub stworzenia nowej jako sposób na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów, utraconych w wyniku brexit.
Typ 3. Akcja adaptacja do zmian
Dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.
Typ 4. Brexit bez straty
Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Dofinansowaniu mogą podlegać koszty, które zostały poniesione od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia publikacji Regulaminu.

Dla typów projektu 1, 2 i 3 zakończenie realizacji projektu musi nastąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2023 r. Dla typu 4. Brexit bez straty okres realizacji projektów zawiera się w przedziale od 01 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (KRS, CEIDG), MŚP a także przedsiębiorstwa inne niż MŚP.

Wielkość dofinansowania:
max 100% dla wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis lub 25-70% dla wydatków finansowanych w ramach pomocy regionalnej
maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z inwestycjami (roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) – 5 000 000,00 EUR
maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z opracowaniem modelu biznesowego/strategii rozwoju – 15 000,00 EUR
maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z udziałem w targach, wystawach o charakterze międzynarodowym, organizacją i udziałem w misjach gospodarczych – 50 000,00 EUR