Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
23 marca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków:
31 maja 2023 r. do godz. 16.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.
Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Dofinansowanie jest udzielane w formie premii technologicznej, która służy do spłaty kredytu technologicznego. Wnioskodawca musi mieć zdolność kredytową. Do wniosku o dofinansowanie (premię technologiczną) dołącza się warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytową.
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.
Wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Wielkość dofinansowania:
zgodnie z mapą pomocy regionalnej w zależności od wielkości firmy i lokalizacji od 10% do 70%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – brak
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 50 mln euro

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);
2. Nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1);
3. Nabycie robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych);
4. Nabycie oraz ochronę wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
5. Raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo raty spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu
6. Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.
7. Koszty związane z uzyskiwaniem patentów. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł

Skontaktuj się z nami