Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
18.08.2023 r., godz. 09:00

Zakończenie naboru wniosków:
01.10.2023 r., godz. 23:59

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:
• Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
• Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
• Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Między innymi:
• duże przedsiębiorstwa,
• MŚP,
• jednostki naukowe,

Wielkość dofinansowania:
85% dla wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis lub
dla wydatków nie objętych pomocą de minimis: od 40% do 60%

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji:
1. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury, co do której brakuje systemów wsparcia operacyjnego lub gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością, służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych.
Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in.:
a) elektrowni wodnych (inwestycje ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów), wiatrowych;
b) instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.
Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.
Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu:
– budowy, przebudowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznych o napięciu poniżej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
– budowy lub zakupu magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE.
2. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury, służącej do produkcji energii cieplnej lub chłodu przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in. instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.
Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne. Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii cieplnej lub chłodu do sieci
ciepłowniczej lub chłodniczej.
3. Budowa lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego źródła OZE.
Nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Skontaktuj się z nami