Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
8 listopada 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków:
6 grudnia 2022 r. godz. 16.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
• Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mali lub średni przedsiębiorcy (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli:
• 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
• 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
• 31.03.Z Produkcja materaców,
• 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku.

Wielkość dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 %
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 850 000,00 zł
Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln zł.
Grant stanowi pomoc de minimis

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:
1) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;
2) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:
a) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych
b) maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
c) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;
d) urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;
3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc ,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

Robot przemysłowy –automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa – stacjonarna lub mobilna maszyna – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
b. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
c. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
d. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.
Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Skontaktuj się z nami