Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rodzaje dofinansowywanej działalności:
• działalność usługowa związaną z rolnictwem,
• działalność usługowa związaną z leśnictwem,
• działalność usługowa związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
• działalność usługowa związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
• działalność usługowa związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro lub mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub planują rozpocząć prowadzenie działalności w jednym z zakresów (rodzajów działalności) wymienionych powyżej.

Przy czym w przypadku dwóch pierwszych wymienionych powyżej rodzajów działalności wnioskodawca musi wykonywać tą działalność przez co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku, co należy udokumentować fakturami lub paragonami. Wymóg prowadzania odpowiedniej działalności przez okres 24 miesięcy nie dotyczy pozostałych wymienionych rodzajów działalności.

Wielkość dofinansowania:
Maksymalna możliwa do otrzymania dotacja wynosi 500 tys. zł
Poziom dofinasowania
a) 50% w przypadku:
• działalność usługową związaną z rolnictwem,
• działalność usługową związaną z leśnictwem,
• działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
b) lub 65% w przypadku:
• działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
• działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:
A) W przypadku działalności usługowej związanej z rolnictwem,
• zakup lub leasing, zakończony przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej :
– przeznaczonych do:
– – uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
– – przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
– – przygotowywania pasz,
– – rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
– – chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic,
– ciągników, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych
• zakup lub leasing, zakończony przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej
• sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług
B) W przypadku działalności usługowej związanej z leśnictwem
• zakup lub leasing, zakończony przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń
– przeznaczonych do:
– – przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia,
– – zalesień i odnowień,
– – pielęgnacji upraw leśnych,
– – ochrony lasu,
– – przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew,
– – pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne,
– ciągników leśnych
• sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług
C) W przypadku działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych
• zakup lub leasing, zakończony przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
– regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych:
– układania drenażu,
– kopania stawów oraz zbiorników,
– utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji
• sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług
D) W przypadku działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji
• zakup lub leasing, zakończony przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:
– budynków służących gospodarce rolnej:
– – produkcyjnych,
– – gospodarczych,
– – inwentarsko-składowych,
– urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
– urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych
• sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług
E) W przypadku działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych
• zakup:
a) stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan,
b) sensorów,
c) urządzeń i czujników do pomiaru:
– wilgotności gleby,
– zasolenia gleby,
– temperatury,
– jakości powietrza,
– jakości wody,
d) urządzeń sterujących,
e) pedometrów i akcelerometrów,
f) dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów,
g) stacji meteo,
h) sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 1 lit. f, w tym laptopa, tabletu, serwera, w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
i) gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS, w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych

Ponadto w każdym z rodzajów działalności do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
• wdrożenia systemu zarządzania jakością
• opłat za patenty i licencje
• koszty ogólne:
– koszt przygotowania biznesplanu

Skontaktuj się z nami