Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
2 stycznia 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków:
23 stycznia 2023 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm. W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:
rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);
realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa mazowieckiego, przy czym wykluczeni są przedsiębiorcy posiadający ten zakład lub oddział pod adresem wirtualnego biura.
Data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Wielkość dofinansowania:
• max 80% dla wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis

Minimalna kwota dofinansowania – 250 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 900 000,00 PLN

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się
Koszty przygotowania biznes planu (maksymalnie 5 000 PLN).
Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę), maksymalnie 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca powinien posiadać prawo użytkowania tych pomieszczeń co najmniej do dnia zakończenia trwałości projektu.
Środki trwałe minimum 70% kosztów kwalifikowalnych
Wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych (maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu), w szczególności zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych
Koszty informacji i promocji projektu integralnie związanych z jego realizacją. Koszty te nie mogą przekroczyć 20 000 PLN. W ramach limitu na działania informacyjno-promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot.: oznaczeń, bilbordów, tablic informacyjno-promocyjnych, tablic pamiątkowych oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt.

innowacja produktowa – oznaczająca wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
innowacja procesowa – oznaczająca wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Skontaktuj się z nami