Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
29 grudnia 2022 r. godz. 8.00

Zakończenie naboru wniosków:
18 stycznia 2023 r. godz. 16.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, planujących wdrożenie wyników prac B+R lub wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Bez względu na wybrany przez Wnioskodawcę typ projektu, koniecznym jest wdrożenie w ramach projektu innowacyjnych rozwiązań, które są innowacyjne przynajmniej w skali przedsiębiorstwa. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa). Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały ocenie i finansowaniu.
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.
Data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Wielkość dofinansowania:
85% dla wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis lub
dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną: 55% firmy mikro i małe lub 45% firmy średnie

Minimalna kwota dofinansowania – 500 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 000 000,00 PLN

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:
zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
•  zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Definicje innowacji produktowej i procesowej:
innowacja produktowa – oznaczająca wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
innowacja procesowa – oznaczająca wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Skontaktuj się z nami