Ceny transferowe – dokumentacja


Dokumentację cen transferowych muszą prowadzić firmy (podatnicy), które dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi.
Kompleksowa dokumentacja cen transferowych sporządzana jest na trzech poziomach:
– lokalnym (tzw. Local file)
– grupowym (tzw. Master file)
– międzynarodowym (tzw. Country-by-Country Reporting)
Nie wszyscy podatnicy są zobowiązani sporządzać dokumentację cen transferowych w pełnym zakresie.

Metody ustalania ceny transferowej

Metody tradycyjne:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
b) metoda ceny odprzedaży
c) metoda rozsądnej marży „koszt plus”
Metody zysku transakcyjnego:
d) metoda marży transakcyjnej netto
e) metoda podziału zysku

Co zawiera lokalna dokumentacja cen transferowych?

a) opis podmiotu powiązanego
b) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów
c) analizę cen transferowych, w tym:
– analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo
– analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
d) informacje finansowe

W przypadku niektórych transakcji lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

t

Dla jakich transakcji należy prowadzić dokumentację cen transferowych?

Lokalną dokumentację cen transferowych co do zasady należy sporządzać dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1–3.

W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.

Ulga na nową inwestycję

Przygotujemy dokumentację, pomożemy uzyskać ulgę

Jaki kurs walutowy stosuje się do przeliczenia kwot na PLN?

Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (fixing NBP) obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Czym jest analiza danych porównawczych w dokumentacji cen transferowych?

Analiza danych porównawczych stanowi porównanie danych o transakcjach dokonanych z podmiotami powiązanymi z danymi z podobnych (porównywalnych) transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami niezależnymi (porównanie wewnętrzne lub zewnętrzne). Jeżeli dla zachowania porównywalności danych w transakcjach z podmiotami niezależnymi były dokonywane jakieś korekty, wówczas w analizie danych porównawczych powinna się też znaleźć informacja o ewentualnych korektach. Więcej o analizie danych porównawczych w dokumentacji cen transferowych.

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena Do uzgodnienia *

* – cena jest uzależniona od stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności