691 904 119 kontakt@strattek.pl

Ceny transferowe – dokumentacja


Opracowujemy dokumentację cen transferowych dla celów podatkowych. Dokumentację cen transferowych muszą prowadzić firmy (podatnicy), które dokonują transakcji lub ujmują w księgach rachunkowych inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi lub tzw. „rajami podatkowymi”
Kompleksowa dokumentacja cen transferowych sporządzana jest na trzech poziomach:
– lokalnym (tzw. Local file)
– grupowym (tzw. Master file)
– międzynarodowym (tzw. Country-by-Country Reporting)
Nie wszyscy podatnicy są zobowiązani sporządzać dokumentację cen transferowych w pełnym zakresie.

Metody ustalania ceny transferowej (ustawowe)

Metody tradycyjne:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
b) metoda ceny odprzedaży
c) metoda rozsądnej marży „koszt plus”
Metody zysku transakcyjnego:
d) metoda marży transakcyjnej netto
e) metoda podziału zysku (analiza rezydualna/analiza udziału)
t

Dla jakich transakcji należy prowadzić dokumentację cen transferowych?

Podatnik (przedsiębiorca), który w roku podatkowym dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmuje w księgach rachunkowych inne zdarzenia jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi, powinien prowadzić dokumentację cen transferowych dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, których łączna wartość w roku podatkowym przekracza 50 tys. EUR. Przy czym jeżeli przychody podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) przekraczały 2 mln EUR, ale nie przekraczały 20 mln EUR, wówczas wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju zwiększa się o 5 tys. EUR za każdy 1 mln EUR przychodu powyżej 2 mln EUR

b) przekraczały 20 mln EUR, ale nie przekraczały 100 mln EUR, wówczas wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju zwiększa się o kolejne 45 tys. EUR za każde 10 mln EUR przychodu powyżej 20 mln EUR

c) przekroczyły 100 mln EUR, wówczas dokumentację cen transferowych należy sporządzić dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 tys. EUR

Co zawiera dokumentacja cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych obejmuje:
a) opis transakcji lub innych zdarzeń:
– rodzaj i przedmiot
– dane finansowe
– dane identyfikujące podmioty powiązane
– opis przebiegu transakcji/innych zdarzeń
– wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru
b) opis danych finansowych firmy (podatnika)
c) informacje o podatniku:
– opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej
– opis przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności
– opis realizowanej strategii gospodarczej
– opis otoczenia konkurencyjnego
d) dokumenty (umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń itp.)

Ponadto w przypadku firm (podatników), które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody bądź koszty w wysokości co najmniej 10 mln EUR dokumentacja cen transferowych zawiera również opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym (tzw. analiza danych porównawczych).
Dokumentacja cen transferowych zawiera także informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi firma (podatnik) w przypadku gdy przychody lub koszty firmy (podatnika) w roku poprzednim przekroczyły równowartość 20 mln EUR.

Kto musi prowadzić dokumentację cen transferowych?

Od 2017r. do sporządzana dokumentacji cen transferowych są zobligowani wszyscy przedsiębiorcy (podatnicy) bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, którzy:

a) dokonują w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmują w księgach rachunkowych inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi, jeżeli ich koszty lub przychody w roku poprzednim przekroczyły 2 mln EUR.
b) bez względu na wartość przychodów lub kosztów uzyskanych w roku poprzednim, w roku podatkowym dokonują bezpośrednio lub pośrednio zapłaty należności na rzecz innego podmiotu mającego siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarząd na terytorium tzw. „rajów podatkowych” jeżeli łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń na rzecz takiego podmiotu przekracza równowartość 20 tys. EUR.
c) bez względu na wartość przychodów lub kosztów uzyskanych w roku poprzednim, zawierają z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych” umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów lub wartość przedsięwzięcia (faktyczna lub przewidywana) przekracza 20 tys. EUR.

Przykładowa dokumentacja cen transferowych dokumentuje transakcję pożyczki środków pieniężnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Kiedy ustaje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Dokumentację cen transferowych należy sporządzać również w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który przedsiębiorca (podatnik) był zobowiązany sporządzić dokumentację podatkową cen transferowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów w roku podatkowym, za który był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Pakiet usług

Analizy biznesowe, pakiet płynności i inne

Jaki kurs EUR stosuje się do przeliczenia kwot na PLN?

W dokumentacji cen transferowych do przeliczenia wartości wyrażonych w EUR na walutę krajową (PLN) stosuje się kurs średni (fixing) NBP ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja cen transferowych.

Czym jest analiza danych porównawczych w dokumentacji cen transferowych?

Analiza danych porównawczych zwana też analizą porównawczą (ang. benchmarking study) jest nowym elementem dokumentacji cen transferowych wprowadzonym obligatoryjnie od roku 2017. Analiza danych porównawczych stanowi porównanie danych o transakcjach lub innych zdarzeniach firmy (podatnika) dokonanych z podmiotami powiązanymi z danymi z podobnych (porównywalnych) transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podmiotami niezależnymi (porównanie wewnętrzne lub zewnętrzne). Jeżeli dla zachowania porównywalności danych w transakcjach z podmiotami niezależnymi były dokonywane jakieś korekty, wówczas w analizie danych porównawczych musi się też znaleźć informacja o ewentualnych korektach. Więcej o analizie danych porównawczych w dokumentacji cen transferowych.

Cennik usługi

Pakiet STANDARD Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena 3590 zł netto Do uzgodnienia
Ilość dokumentowanych transakcji 1 Do uzgodnienia
Analiza danych porównawczych TAK Do uzgodnienia
Skomplikowane transakcje NIE TAK
Akty prawne regulujące tematykę cen transferowych
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1888 ze zm.)
(art. 9a, art. 11, art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61, art. 19 ust. 4, art. 24a, art. 27)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.2014.1186)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2015.600)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017 poz. 1753)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 ze zm.)
(art. 25, art. 25a, art. 30d, art. 30f, art. 45 ust. 1aa)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.2014.1176)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.2015.599)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017 poz. 1752)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.613 ze zm.)
(art. 3 pkt. 10, art. 20a – Art. 20r)