Zwolnienie podatkowe na realizację nowej inwestycji


Zwolnienie podatkowe na realizację nowej inwestycji pozwala odzyskać koszty inwestycji w formie niezapłaconego podatku dochodowego. Wartość kwotowa zwolnienia jest uzależniona od wartości inwestycji, wielkości firmy, a także od lokalizacji planowanej inwestycji. Wniosek o udzielenie wsparcia, należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji, a jednym z załączników do wniosku jest biznesplan planowanej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Dzięki zwolnieniu nasi klienci płacą mniejszy podatek dochodowy, a wygenerowaną oszczędność, która za sprawą otrzymanego zwolnienia zostaje w firmie, można przeznaczyć na jej dalszy rozwój czy też inwestycje. W tym sensie zwolnienie podatkowe na realizację nowej inwestycji ma charakter quasi-dotacyjny.

Zakres usługi

• analiza możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zwolnienia podatkowego w tym opracowanie biznesplanu
• pomoc w uzyskaniu zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorcy, komunikacja z podmiotem zarządzającym danym obszarem

Kto może skorzystać ze zwolnienia podatkowego na realizację nowej inwestycji?

Ze zwolnienia podatkowego na realizację nowej inwestycji może skorzystać każdy przedsiębiorca płacący podatek dochodowy w Polsce niezależnie od lokalizacji, formy prawnej, czy wielkości firmy (mikro, mała, średnia, duża). Są jednak pewne rodzaje działalności, które nie mogą liczyć na uzyskanie zwolnienia podatkowego na realizację nowej inwestycji. Przedsiębiorca, który chce uzyskać zwolnienie podatkowe musi planować nową inwestycję polegającą na:
• budowie nowego zakładu, lub
• rozbudowie istniejącego zakładu, lub
• wprowadzeniu nowych produktów do zakładu, lub
• zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego zakładu

l

Minimalna wielkość inwestycji

Minimalna wielkość inwestycji stanowi kryterium ilościowe, czyli minimalne wymagane koszty inwestycji, które przedsiębiorca musi ponieść, aby otrzymać zwolnienie podatkowe na realizację nowej inwestycji. Minimalna wielkość inwestycji jest uzależniona od planowanej lokalizacji inwestycji oraz od wielkości firmy i może wynieść:
• od 200 tys. zł w przypadku firm mikro
• od 500 tys. zł w przypadku małych przedsiębiorców
• od 2 mln zł w przypadku średnich przedsiębiorców
• od 10 mln zł w przypadku dużych przedsiębiorców

i

Przez ile lat można korzystać ze zwolnienia?

Z pomniejszonego podatku przedsiębiorca może korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu całkowitego wykorzystania przyznanego limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od lokalizacji inwestycji. W większości województw ten okres wynosi 12 lat.

W jaki sposób liczona jest wartość zwolnienia podatkowego na realizację nowej inwestycji?

Wartość zwolnienia podatkowego jest liczona jako iloczyn kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników oraz wysokości procentowej pomocy publicznej (intensywność pomocy), która jest uzależniona od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji i może wynosić do 10% w przypadku dużej firmy planującej inwestycję w Warszawie do 70% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego. Najczęściej intensywność pomocy wynosi od 30% do 50%. Im mniejsza firma tym intensywność wsparcia jest wyższa. Jeśli przedsiębiorca ma możliwość odliczenia podatku VAT lub akcyzowego, wówczas do kosztów kwalifikowanych wlicza się jedynie ceny netto, bez podatku.

Przykład oszczędności dzięki zwolnieniu podatkowemu

Mały przedsiębiorca planuje zainwestować 2 mln zł w województwie wielkopolskim. Intensywność wsparcia dla małych firm w województwie wielkopolskim wynosi 45%.
Koszt nowej inwestycji: 2 mln zł
Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 2 mln zł x 45% = 900 tys. zł
900 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego
Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego do wysokości 900 tys. zł. Oznacza to, że w kolejnych latach (w przypadku Wielkopolski max 10 lat) nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości ponad 4,7 mln zł (przy stawce podatku dochodowego 19%). Po przekroczeniu tego limitu dochodów, przedsiębiorca zapłaci podatek w standardowej wysokości, nawet jeśli nie minęło 10 lat.

Koszty kwalifikowane inwestycji

Koszty kwalifikowane to koszty od których można liczyć wartość zwolnienia podatkowego na realizację nowej inwestycji.
a) Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
• zakup gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
• nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
• rozbudowa lub modernizacja środków trwałych,
• wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, know-how i wiedza techniczna),
• najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli, jeśli okres najmu lub dzierżawy trwa co 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia inwestycji, lub najmniej 5 lat w przypadku dużego przedsiębiorstwa
• leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania się do ich nabycia z dniem upływu najmu lub dzierżawy.

b) Dwuletnie koszty pracy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie realizacji nowej inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozliczanie projektów unijnych

Kompleksowa obsługa realizowanych projektów unijnych

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Prowizja Płatność w formie Succes fee od wartości uzyskaneo zwolnienia podatkoweo.

Skontaktuj się z nami