Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)


Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) to oszczędność stanowiąca kwotę odliczenia od podatku lub zwrotu podatku. Dzięki zastosowaniu ulgi badawczo-rozwojowej nasi klienci płacą mniejszy podatek, a wygenerowaną oszczędność, która za sprawą zastosowanej ulgi B+R zostaje w firmie, można przeznaczyć na jej dalszy rozwój czy też inwestycje. W tym sensie ulga badawczo-rozwojowa (B+R) ma charakter quasi-dotacyjny.

Ulgę badawczo-rozwojową (B+R) oferujemy naszym klientom we współpracy z naszym partnerem biznesowym, międzynarodową firmą doradczą.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) może skorzystać każdy przedsiębiorca płacący podatek dochodowy w Polsce niezależnie od formy prawnej, branży czy wielkości.

l

Czym są działania B+R?

Działania badawczo rozwojowe (B+R) to takie, których celem jest wykorzystanie istniejącej wiedzy lub zdobycie nowej celem opracowania:
• nowych lub ulepszonych produktów i usług
• nowych lub ulepszonych procesów technologicznych
W rzeczywistości w przypadku wielu firm produkcyjnych i usługowych można wyodrębnić koszty o charakterze B+R i zastosować ulgę B+R, nawet tam gdzie wydaje się, że żadne prace B+R nie są prowadzone. Żeby jednak prawidłowo wyodrębnić koszty o charakterze B+R potrzebna jest to tego odpowiednia wiedza z zakresu ulgi badawczo-rozwojowej (B+R).

Skontaktuj się z nami

 Przykład oszczędności wynikającej z zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)

Rozliczenie bez ulgi
podatkowej B+R (PLN)
Rozliczenie z ulgą
podatkową B+R (PLN)
Przychody podatkowe 50.000.000 50.000.000
Koszty podatkowe, w tym 45.000.000 45.000.000
koszty działalności B+R 3.000.000 3.000.000
Podstawa opodatkowania 5.000.000 2.000.000
Podatek dochodowy (19%) 950.000 380.000
Oszczędność (kwota odliczenia od podatku/zwrot podatku) 0 570.000

Firmy, które ponoszą koszty o charakterze B+R mogą odliczyć od podatku poniesione koszty badawczo-rozwojowe (B+R). W wyniku takiego odliczenia podatek do zapłacenia zmniejsza się o 19% kwoty poniesionych kosztów badawczo-rozwojowych (B+R). W przykładzie firma poniosła w ciągu roku 3 mln zł kosztów badawczo-rozwojowych, które można zakwalifikować do ulgi B+R, zatem może odliczyć od podatku 19% tej kwoty czyli 570 000,00 zł. O taką wartość zmniejszy się podatek do zapłacenia, a wygenerowana kwota oszczędności zostanie w firmie z możliwością przeznaczenia jej na dalszy rozwój firmy w tym też inwestycje.

Koszty kwalifikowane do ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)

1) Koszty pracownicze (wynagrodzenia i pozapłacowe koszty pracy)
2) Amortyzacja (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
3) Koszty operacyjne (nabycie materiałów i surowców)
4) Najem urządzeń i aparatury (odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej)
5) Współpraca z jednostkami naukowymi (ekspertyzy, opinie, usługi doradcze zakupione od jednostek naukowych)
6) Patenty (koszt uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy itp.)

Ulga na nową inwestycję

Przygotujemy dokumentację, pomożemy uzyskać ulgę

Orientacyjny zakres usługi

• zidentyfikowanie kosztów działalności badawczo-rozwojowej
• oszacowanie potencjału oszczędności w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)
• przygotowanie dokumentacji technicznej potwierdzającej kwalifikowalność działań i zasadność skorzystania z Ulgi B+R
• przygotowanie ewidencji kosztów prowadzonej działalności B+R, przeprowadzenie kalkulacji ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)
• pomoc w rozliczeniu ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) w zeznaniu podatkowym
• wsparcie klienta w postępowaniu sprawdzającym i w przypadku kontroli organów podatkowych (z możliwością reprezentacji włącznie)
• pomoc we wdrożeniu procedury identyfikacji i monitorowania działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Prowizja Płatność wyłącznie w formie Succes fee od wartości uzyskanej oszczędności tj. odliczenia od podatku (ulga B+R).

Wynagrodzenie nie jest naliczane w przypadku, gdy nie uda się zidentyfikować żadnych kosztów o charakterze B+R, które kwalifikowałyby do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej (brak oszczędności, odliczenia od podatku).

Skontaktuj się z nami