691 904 119 kontakt@strattek.pl

Analiza danych porównawczych


Opracowujemy analizy danych porównawczych dla dokumentacji cen transferowych.
Mimo, że obowiązkiem sporządzania analizy danych porównawczych nie są objęci wszyscy przedsiębiorcy (podatnicy) zobowiązani do prowadzenia dokumentacji cen transferowych to jednak w tych przypadkach, w których nie jest to obligatoryjne warto również zaopatrzyć się w analizę danych porównawczych, która może być pomocna w celach dowodowych przed organami administracji podatkowej. W przypadku sporu co do rynkowości zastosowanych cen, analiza danych porównawczych może mieć dodatkową wartość dowodową.

Kto musi sporządzać analizę danych porównawczych?

Obowiązkiem posiadania analizy danych porównawczych w danym roku są objęci, ci przedsiębiorcy (podatnicy), którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmują w księgach rachunkowych inne zdarzenia z takimi podmiotami, jeżeli w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody bądź koszty w wysokości co najmniej 10 mln EUR lub posiadają udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 10 mln EUR.

Czym jest analiza danych porównawczych w dokumentacji cen transferowych?
Analiza danych porównawczych zwana też analizą porównawczą (ang. benchmarking study) jest elementem dokumentacji cen transferowych wprowadzonym obligatoryjnie od roku 2017. Analiza danych porównawczych stanowi porównanie danych o transakcjach lub innych zdarzeniach firmy (podatnika) dokonanych z podmiotami powiązanymi z danymi z podobnych (porównywalnych) transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podmiotami niezależnymi lub dokonywanych przez podatnika z podmiotami niezależnymi (porównanie zewnętrzne lub wewnętrzne). Jeżeli dla zachowania porównywalności danych w transakcjach z podmiotami niezależnymi były dokonywane jakieś korekty, wówczas w analizie danych porównawczych musi się też znaleźć informacja o ewentualnych korektach wyniku analizy danych porównawczych, związanych z różnicami w opisie przebiegu transakcji firmy (podatnika) oraz podmiotów niezależnych wraz z określeniem, której strony dotyczy korekta. Analiza danych porównawczych, jeżeli jest to tylko możliwe, powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Opracowujemy również kompleksową dokumentację cen transferowych. Informacje na temat usługi na stronie – dokumentacja cen transferowych.

Metody ustalania ceny transferowej (ustawowe)

Metody tradycyjne:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
b) metoda ceny odprzedaży
c) metoda rozsądnej marży „koszt plus”
Metody zysku transakcyjnego:
d) metoda marży transakcyjnej netto
e) metoda podziału zysku (analiza rezydualna/analiza udziału)

Co zawiera analiza danych porównawczych?
Analiza danych porównawczych obejmuje:
a) informacje dotyczące strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych wraz z wyjaśnieniem powodów dokonanego wyboru
b) założenia stanowiące podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia
c) informacje o przyczynach zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich
d) dane porównawcze w tym dane finansowe lub wskaźniki finansowe odnoszące się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które zostały wykorzystane do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które zostały odrzucone z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń
e) informacje o zastosowanych korektach wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania
f) informacje dotyczące wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty

Przykładowa analiza porównawcza została opracowana dla metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) [ang. CUP – Comparable Uncontrolled Price] dla transakcji pożyczki udzielonej w USD.

Cennik usługi

Pakiet STANDARD Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena 690 zł netto Do uzgodnienia
Ilość dokumentowanych transakcji 1 Do uzgodnienia
Skomplikowane transakcje, dane zewnętrzne NIE TAK