Analiza danych porównawczych


Opracowujemy analizy danych porównawczych dla dokumentacji cen transferowych.
Mimo, że obowiązkiem sporządzania analizy danych porównawczych nie są objęci wszyscy przedsiębiorcy (podatnicy) zobowiązani do prowadzenia dokumentacji cen transferowych to jednak w tych przypadkach, w których nie jest to obligatoryjne warto również zaopatrzyć się w analizę danych porównawczych, która może być pomocna w celach dowodowych przed organami administracji podatkowej. W przypadku sporu co do rynkowości zastosowanych cen, analiza danych porównawczych może mieć dodatkową wartość dowodową.

Czym jest analiza danych porównawczych w dokumentacji cen transferowych?
Analiza danych porównawczych zwana też analizą porównawczą (ang. benchmarking study) jest elementem dokumentacji cen transferowych. Analiza danych porównawczych stanowi porównanie danych o transakcjach lub innych zdarzeniach firmy (podatnika) dokonanych z podmiotami powiązanymi z danymi z podobnych (porównywalnych) transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podmiotami niezależnymi lub dokonywanych przez podatnika z podmiotami niezależnymi (porównanie zewnętrzne lub wewnętrzne). Jeżeli dla zachowania porównywalności danych w transakcjach z podmiotami niezależnymi były dokonywane jakieś korekty, wówczas w analizie danych porównawczych powinna się też znaleźć informacja o ewentualnych korektach. 

Metody ustalania ceny transferowej

Metody tradycyjne:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
b) metoda ceny odprzedaży
c) metoda rozsądnej marży „koszt plus”
Metody zysku transakcyjnego:
d) metoda marży transakcyjnej netto
e) metoda podziału zysku (analiza rezydualna/analiza udziału)

Co zawiera analiza danych porównawczych?
Analiza danych porównawczych obejmuje:
a) wskazanie metody zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem wyboru
b) wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy wraz z uzasadnieniem wyboru
c) opis analizy porównawczej zawierający:
– opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania analizy
– dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach analizy, wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne),
– uzasadnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
– uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, jeżeli został zastosowany,
– opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli została zastosowana,
– wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, jeżeli zostały zastosowane,
d) odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły

Kto musi sporządzać analizę danych porównawczych?

Analizę danych porównawczych powinni sporządzać wszyscy podatnicy zobligowani do opracowania lokalnej dokumentacji cen transferowych za wyjątkiem:
a) transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą
b) podatników dokonujących transakcji innych niż kontrolowane z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. “raje podatkowe”) jeżeli wartość tej transakcji przekracza 100 tys. zł

Przykładowa analiza porównawcza została opracowana dla metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) [ang. CUP – Comparable Uncontrolled Price] dla transakcji pożyczki udzielonej w USD.

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena Do uzgodnienia *

* – cena jest uzależniona od stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności