Programy mobilności ponadnarodowej

dotacje unijne

W ramach konkursu można uzyskać dotację na realizację projektów wpisujących się w następujący typ operacji: programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE.

Termin naboru wniosków

Planowany nabór wniosków: listopad 2016 r.

Kto może otrzymać dotację?

– instytucje rynku pracy
– instytucje pomocy i integracji społecznej
– szkoły i placówki systemu oświaty
– uczelnie – przedsiębiorstwa
– partnerzy społeczni
– organizacje pozarządowe – podmioty ekonomii społecznej
– jednostki samorządu terytorialnego
– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Grupa docelowa projektu to osoby należące do grupy NEET, czyli osoby, które nie przejawiają aktywności zarówno zawodowej, jak i na polu kształcenia. Wsparciem w projekcie mogą być objęte nie tylko osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne, ale również osoby bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach. Wsparcie będzie skierowane do osób z grupy NEET, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie. Realizacja konkursu umożliwi dotarcie do ww. osób i zachęcenie ich do okresowego opuszczenia często niekorzystnego otoczenia, by wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo, odpowiednie wsparcie po powrocie do kraju i środowiska lokalnego, oferowane w projekcie, będzie ukierunkowane na aktywizację uczestników. Ma ona na celu stopniową i trwałą integrację uczestników z rynkiem pracy lub systemem edukacji.
Programy mobilności ponadnarodowej ze względu na swoją specyfikę są wyjątkową szansą na równoczesne osiągnięcie zróżnicowanych korzyści: z jednej strony zdobycie doświadczenia zawodowego (u pracodawcy zagranicznego, co może być dodatkowym atutem), ale także nabycie kompetencji miękkich (takich jak samodzielność, umiejętność organizacji pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy efektywna komunikacja), których posiadanie jest równie ważne dla pracodawców . Zmiana otoczenia może ułatwić uczestnikom podjęcie działań i realizację planów, które dotychczas były dla nich nieosiągalne.

Należy pamiętać, że grupa NEET jest grupą wewnętrznie zróżnicowaną, która może obejmować zarówno absolwentów szkół wyższych mających problem ze znalezieniem pierwszej pracy, jak i osoby długotrwale bezrobotne, które relatywnie wcześnie opuściły system edukacji. Dlatego podczas realizacji poszczególnych etapów projektu należy pamiętać, że świadczone wsparcie musi mieć charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadać na sprecyzowane potrzeby uczestników. Rekomendowane jest również, aby do współpracy przy realizacji projektu włączać lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli organów administracji publicznej/władz samorządowych, mediów i innych podmiotów związanych z rynkiem pracy oraz edukacją. W ten sposób wnioskodawca będzie mógł wykazać swój tzw. potencjał społeczny oceniany na etapie oceny merytorycznej, niezbędny do skutecznego zaadresowania wsparcia. Zapewni to także dostęp do informacji o potencjalnych pracodawcach oraz specyficznych dla danego regionu potrzebach lokalnego rynku pracy, a także pozwoli na efektywne wykorzystanie rezultatów uzyskanych po okresie mobilności uczestników, zagwarantuje skuteczność udzielanego wsparcia i wzmocni jego efekty, ze względu na fakt, że środowisko, które stworzył wokół projektu wnioskodawca będzie w stanie właściwie wesprzeć uczestników wracających z mobilności. W szczególności wykorzystanie posiadanej sieci kontaktów z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami/organizacjami pracodawców jest niezwykle istotne w kontekście przybliżania uczestnika do rzeczywistego powrotu/wejścia na rynek pracy. Premiowane będzie (dodatkowych 5 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku) wskazanie we wniosku, że wnioskodawca posiada sieć współpracy z podmiotami zajmującymi się aktywizacją społeczną/zawodową osób młodych i te podmioty będą wspierać wnioskodawcę w realizacji określonych działań w projekcie. Współpraca ta będzie wykorzystywana przede wszystkim w procesie rekrutacji uczestników do projektu, a jej celem będzie zwiększenie efektywności kosztowej rekrutacji do projektu.

Jeden projekt może być realizowany nie dłużej niż przez 24 miesiące.

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 fazy:
1. rekrutacja uczestników
2. przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności
3. pobyt uczestników za granicą (staż/praktyka u zagranicznego pracodawcy)
4. działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.

Wydatkami kwalifikowanymi (do których można otrzymać dofinansowanie) są rzeczywiście poniesione wydatki związane z realizacją zadań fazy 1,2 i 4 oraz wydatki na podstawie stawek jednostkowych związane z realizacją fazy 3. Ponadto kwalifikowane są także koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Dodatkowo na zasadzie cross-financingu kwalifikować do dofinansowania można w określonych sytuacjach także koszty: zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury (poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta