Przygotowanie wniosku o dotację unijną


Pozyskanie dotacji unijnych obejmuje szereg zadań, ściśle powiązanych z procesem wnioskowania o dotację. Cały proces rozpoczyna przeprowadzenie analizy potrzeb klienta, analizowane są także możliwości pozyskania funduszy pochodzących ze środków unijnych na sfinansowanie konkretnych projektów klienta. Następnie w oparciu o przeprowadzoną analizę powstaje kompletna dokumentacja, która jest wymagana przez instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków unijnych. Oprócz wniosku zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej opracowujemy też profesjonalny biznesplan, a także inną dokumentację składaną wraz z wnioskiem o dotację unijną. Klient otrzymuje od nas komplet dokumentów, który należy złożyć we właściwej instytucji rozdzielającej dotacje unijne.

Rozliczanie projektów unijnych

Kompleksowa obsługa realizowanych projektów unijnych

Zakres usługi

• analiza możliwości pozyskania dotacji UE na realizację projektu klienta i wskazanie programów, które umożliwią sfinansowanie projektu
• konsultacje z klientem przy tworzeniu ramowych założeń projektu oraz wskazanie możliwych rozwiązań, które ułatwią pozyskanie dofinansowania
• opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem i inną dokumentacją, która jest wymagana
• pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Orientacyjna prowizja liczona od wartości dotacji * od 0,5% do 5,0%

* – wysokość prowizji jest uzależniona od stopnia skomplikowania i czasochłonności wniosku, uzgodniona z klientem prowizja jest zwykle dzielona trzy transze, przy czym pierwsza płatna po napisaniu wniosku, a ostatnia największa płatna gdy wniosek znajdzie się na liście projektów wybranych do dofinansowania