Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

dotacje unijne

Celem działania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia.

Termin naboru wniosków

Planowany termin naboru wniosków: II-gi kwartał 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać: 1. pracodawcy, 2. instytucje rynku pracy, 3. podmioty ekonomii społecznej, 4. organizacje pozarządowe, 5. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, 6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, 7. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń), 8. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

W ramach konkursu można realizować projekty w zakresie rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Projekty są skierowane do następujących grup docelowych: 1. osoby w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujące się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia Podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach profilaktyki raka piersi, szyjki macicy lub jelita grubego musi zapewnić udział w badaniach placówek posiadających odpowiednio kontrakt z NFZ lub umowę z MZ na dofinansowanie badań. Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy następuje m.in. poprzez wdrożenie w zakładach pracy, w których istnieją czynniki wpływające negatywnie na zdrowie pracowników, programów naprawczych minimalizujących te czynniki. Projekty powinny wykraczać poza standardowe działania medycyny pracy. W przypadku realizacji projektów polegających na przekwalifikowaniu pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć analizę uzasadnienia realizacji projektu. Wsparcie rehabilitacji medycznej dotyczy przede wszystkim schorzeń, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej. W związku z tym, możliwa będzie m.in. rehabilitacja kardiologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, onkologiczna, pulmonologiczna, narządów ruchu. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych. Świadczenia w ramach programów profilaktycznych będą realizowane z pełnym poszanowaniem istniejących ram prawnych i ochrony praw pacjenta. Programy polityki zdrowotnej powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Premiowane będą projekty, które obejmą wsparciem co najmniej 20% kobiet zamieszkałych na terenie powiatów i/lub gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne/cytologiczne, tj. o poziomie poniżej 30% (stosuje się dla typu projektu nr 2). Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach projektu stanowią co najmniej w 10% kobiety w szczególnie trudnej sytuacji społecznej, tj. wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym o niskim statusie społecznym i ekonomicznym, z wykształceniem podstawowym (stosuje się dla typu projektu nr 2). Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach projektu stanowią w 10% kobiety, które nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku nowotworów raka piersi/szyjki macicy (na podstawie SIMP), a które kwalifikują się do udziału w programie (stosuje się dla typu projektu nr 2). Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach projektu stanowią w 10% kobiety, które zamieszkują miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności obszary wiejskie (stosuje się dla typu projektu nr 2). Premiowane będą projekty, które przewidują wsparcie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności w zakresie udziału położnych w możliwości wykonywania badań cytologicznych (stosuje się dla typu projektu nr 2). Premiowane będą projekty , w których grupę docelową stanowią w 50% osoby w wieku 50+ (stosuje się dla typów projektu nr 4 i 5). Premiowane będą projekty realizowane w istotnych dla regionu sektorach gospodarki, w tym związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (stosuje się dla typu projektu nr 4). Premiowane będą projekty przewidujące sfinansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych pracowników (stosuje się dla typu projektu nr 4). Premiowane będą projekty, których Wnioskodawca posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych o charakterze przesiewowym (stosuje się dla typów projektów nr 1, 2, 3). Premiowane będą projekty zakładające gotowość do wykonywania założeń programu w miejscu zamieszkania pacjenta zapewniające dojazd do miejsca świadczenia usługi (stosuje się dla typów projektów nr 1, 2, 3).Premiowane będą projekty, które zakładają przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej pacjenta (stosuje się dla typów projektów nr 1, 2, 3). Premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy posiadają własne zaplecze i zasoby do wykonywania badań dalszej pogłębionej diagnostyki oraz konsultacji medycznej, jeżeli byłaby konieczna (stosuje się dla typów projektów nr 1, 2, 3). Premiowane będą projekty Projekty skierowane do grup docelowych z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI). Premiowane będą projekty realizowane przez podmioty deklarujące dotychczasową współpracę w obszarze profilaktyki zdrowotnej na obszarze co najmniej 70% gmin województwa wielkopolskiego (stosuje się dla typów projektów nr 1, 2, 3). Premiowane będą projekty realizowane na obszarze całego województwa wielkopolskiego (stosuje się dla typu projektu nr 2). Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych – w przypadku realizacji populacyjnych programów profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta