Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

dotacje unijne

Celem działania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Termin naboru wniosków

Planowany termin naboru wniosków: III-ci kwartał 2016

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Z dotacji będzie można realizować następujące typy projektów:
1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy. 2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie,
4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3),
5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3).
Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieką może zostać objęte również dziecko do 4 roku życia. W projektach dotyczących tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wymagane będzie zachowanie trwałości utworzonego miejsca. W związku z powyższym Projektodawca będzie zobligowany zapewnić trwałość funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi, po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględnią efektywność zatrudnieniową określoną w wytycznych horyzontalnych (typ projektu 5). Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego i/lub dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich. Premiowane będzie tworzenie miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do 3 roku życia w formie żłobku i/lub klubu dziecięcego i/lub zapewnienie opiekuna dziennego. Premiowane będą projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Premiowane będą projekty zakładające aktywizację zawodową uczestników projektu.

Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta