Usługi społeczne i zdrowotne

dotacje unijne

Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych lub usług zdrowotnych

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 14.03.2016r. do 25.03.2016r.
Planowany nabór wniosków: III-ci kwartał 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać:
1. podmioty ekonomii społecznej,
2. organizacje pozarządowe,
3. instytucje rynku pracy,
4. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
6. państwowe jednostki budżetowe,
7. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
8. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
9. jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Z dotacji będzie można realizować następujące typy projektów:
1.Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, (np. zapewnienie wsparcia asystenta rodziny, psychoterapeuty i innych świadczonych w ramach usług specjalistycznych, w tym konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, adaptacja i doposażenie pomieszczeń placówek wsparcia dziennego, niezbędne doposażenie i adaptacja placówek w celu umożliwienia realizacji programów wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, adaptacja i doposażenie ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczowychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych). Projekty realizują działania wspierające proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (praca z rodziną, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci) oraz działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności, odbywające się poprzez wsparcie usług świadczonych w lokalnej społeczności, w tym w:
a) miejscu zamieszkania;
b) mieszkaniach o charakterze wspomaganym;
c) ośrodkach zapewniających opiekę dzienną (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności);
d) ośrodkach zapewniających opiekę całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).
Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności odbywa się w szczególności poprzez:
a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych;
c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków);
d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
e) działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej poprzez:
– tworzenie miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej;
– zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego poprzez tworzenie wypożyczalni takiego sprzętu w polaczeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania;
– umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów nieformalnych potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi.
3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego (adaptacja pomieszczeń) oraz świadczenia usług z nimi związanych. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
4. Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci (np. szczepienia przeciwko HPV, polepszenie warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i hematologicznie).
5. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1,2,3 lub 4).

Projekty skierowane są do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku osób bezdomnych przebywają one na tym obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa wielkopolskiego ).

Premiowane będą projekty w zakresie usług społecznych realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego i/lub w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego. 18. Premiowane będzie realizowanie projektów na obszarach, na których istnieją deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych rodzajów usług społecznych (zgodnie z Diagnozą Sektora Usług Społecznych w Wielkopolsce – badanie ROPS). W przypadku realizacji programów zdrowotnych o charakterze przesiewowym premiowane będą projekty, których Wnioskodawca posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji ww. programów. W przypadku realizacji projektów z zakresu usług zdrowotnych. dodatkowo premiowane będą projekty zakładające gotowość do wykonywania części programu (możliwej do realizacji) w miejscu zamieszkania pacjenta lub zapewniające dojazd do miejsca świadczenia usługi. W przypadku realizacji programów zdrowotnych o charakterze przesiewowym premiowane będą projekty, które zakładają przekazanie informacji o stanie zdrowia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej pacjenta (pod warunkiem wyrażenia zgody pacjenta).

Poziom dofinansowania:
max 95% kosztów kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta