Uczenie się przez całe życie

dotacje unijne

Celem działania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

 

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 31.07.2015r. do 13.08.2015r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Typy projektów, które będzie można realizować:
Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest do osób dorosłych (zwłaszcza w wieku 25-64), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji podstawowych z zakresu TIK i języków obcych.
Zdobyte w związku z udziałem w projekcie kompetencje muszą być potwierdzone certyfikatem.

Szkolenia językowe: angielski, niemiecki, francuski

Szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych:
INFORMACJA
1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji (Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwania, zapisywanie, organizacja informacji cyfrowej – w zależności od istotności i potrzeb)
1.2 Ocena informacji (Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji.)
1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji (Zapisywanie i przechowywanie informacji w celu łatwiejszego wyszukiwania i organizowania informacji i danych )
KOMUNIKACJA
2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji (Interakcja przez różne aplikacje i urządzenia cyfrowe, rozumienie jak przebiega komunikacja w środowisku cyfrowym, umiejętność wyboru właściwych narzędzi komunikacji elektronicznej, poruszanie się między różnymi formatami komunikacji elektronicznej, dostosowywanie strategii komunikacji do potrzeb odbiorców.)
2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami (Dzielenie się z innymi informacjami i zasobami, aktywna postawa wobec dzielenia się wiedzą, materiałami, zasobami i występowania jako pośrednik, umiejętność cytowania i włączania nowych informacji do posiadanego zasobu wiedzy)
2.3 Aktywność obywatelska online (Uczestniczenie w życiu obywatelskim przez zaangażowanie online, poszukiwanie okoliczności sprzyjających rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji cyfrowych, świadomość możliwości wykorzystania technologii do aktywności obywatelskiej. )
2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych ( Wykorzystanie TIK i mediów do pracy zespołowej, wspólnego tworzenia wiedzy, treści i zasobów.)
2.5 Netykieta (Świadomość i znajomość norm obowiązujących w interakcjach online, świadomość różnic kulturowych, umiejętność ochrony siebie i innych osób przed zagrożeniami mogącymi wynikać z komunikacji w sieci, umiejętność wypracowania strategii radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami w komunikacji online. )
2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową (Tworzenie i kształtowanie tożsamości cyfrowej (jednej lub kilku) oraz zarządzania nią, umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność zarządzania danymi dostępnymi przez różne konta i aplikacje.)
TWORZENIE TREŚCI
3.1 Tworzenie treści (Tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edytowanie i poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez innych, twórcze wyrażanie siebie przez media i technologie cyfrowe.)
3.2 Integracja i przetwarzanie treści (Zmienianie, przewarzanie i łączenie istniejących treści w celu stworzenia nowego, oryginalnego i relewantnego przekazu)
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji (Rozumienie, jakie jest zastosowanie prawa autorskiego i licencji do informacji i treści. )
3.4 Programowanie (Wprowadzanie ustawień, programowanie zmian, programowanie aplikacji, tworzenie oprogramowania, programowanie urządzeń, rozumienie zasad programowania, rozumienie, co kryje się pod pojęciem programowania)
BEZPIECZEŃSTWO
4.1 Narzędzia służące ochronie (Ochrona własnych urządzeń, świadomość zagrożeń i niebezpieczeństw online, znajomość ustawień bezpieczeństwa)
4.2 Ochrona danych osobowych (Rozumienie warunków świadczenia usług, aktywna ochrona danych osobowych, szanowanie danych osobowych innych osób, ochrona przed oszustwami, zagrożeniami i przemocą online)
4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (Unikanie zagrożeń zdrowia wynikających z korzystania z TIK – w wymiarze zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.)
4.4 Ochrona środowiska (Świadomość wpływu TIK na środowisko naturalne)
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych ( Identyfikowanie problemów technicznych i ich rozwiązywanie (od drobnych problemów po złożone trudności). )
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów (Ocena własnych potrzeb w zakresie zasobów, narzędzi i rozwoju kompetencji, umiejętność dopasowania potrzeb i możliwych rozwiązań, dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb, krytyczna ocena możliwych rozwiązań i narzędzi cyfrowych)
5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii (Innowacyjne podejście do TIK, aktywne uczestniczenie we wspólnym tworzeniu nowych technologii i multimediów, wyrażanie siebie z wykorzystaniem mediów cyfrowych, tworzenie wiedzy i rozwiązywanie problemów przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. )
5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych ( Rozumienie, które obszary własnych kompetencji wymagają rozwinięcia, wspieranie innych osób w rozwijaniu ich kompetencji, bycie na bieżąco z rozwojem technologii informacyjnokomunikacyjnych.)

Poziom dofinansowania:
max 90% = dotacja unijna 85% kosztów kwalifikowalnych + 5% współfinansowania ze środków krajowych

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2015

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta