Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

dotacje unijne

Celem działania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Priorytetem inwestycyjnym jest praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Termin naboru wniosków

Planowany termin naborów: II-gi kwartał 2016

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Podmioty wdrażające instrumenty finansowe (wyłącznie w przypadku udzielania pożyczek).

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Z dotacji będzie można realizować następujące typy projektów:
Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),
2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3a. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
3b. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

Uczestnikami realizowanego projektu mogą być:
Dotacje: Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach .
Pożyczki: Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia.

Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego).
Na potrzeby monitorowania wskaźników, osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 (tj. w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej osoby pozostające bezrobotnymi ponad 12 miesięcy). Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation). Premiowane będą projekty skierowane do mieszkańców obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych i/lub mieszkańców obszaru zależnego od sektora paliwowo-energetycznego (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI).
Poziom dofinansowania:
85% kosztów kwalifikowanych + 10% (współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł)

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta