Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw

dotacje unijne

Celem działania jest rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Termin naboru wniosków

Planowany termin naborów wniosków: I-szy kwartał 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Instytucje otoczenia biznesu
Pod pojęciem „instytucji otoczenia biznesu” należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Wsparcie można otrzymać na rozwój potencjału i poprawę jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.
Wsparcie profesjonalizacji usług IOB jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a. IOB przygotował strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje na różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza jego zdolność do działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności pozwalającej na finansową samodzielność (lub potwierdza możliwość stopniowego usamodzielnienia się finansowego IOB do końca okresu kwalifikowalności),
b. IOB posiada roczny plan pracy zawierający orientacyjny wykaz projektów/usług do realizacji obejmujący projekty, na które planuje pozyskać wsparcie,
c. IOB przedstawi, jeśli dotyczy, dotychczasową działalność w zakresie doradztwa/pomocy dla przedsiębiorstw w rozwoju biznesu (np. liczba świadczonych usług, badania zadowolenia klientów, obserwacje po realizacji usługi itp.);
d. IOB monitoruje świadczenie przez siebie usług i wykonuje badania satysfakcji z realizacji usług, w celu oceny ich skuteczności i

Poziom dofinansowania:
Pomoc de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
Dla projektów inwestycyjnych IOB: 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw; 25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta