Kształcenie zawodowe młodzieży

dotacje unijne

Celem działanie jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać w I-ym i II-im kwartale 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Typy projektów, które można realizować:
1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
a) współpracę szkół i placówek w zakresie wysokiej jakości staży i/lub praktyk u pracodawcy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oczekiwane na rynku pracy,
b) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
c) inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
d) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym, (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).
2. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1, 2).
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.3).

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą liczbą przedsiębiorstw szyb-kiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach oraz RSI.

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami i/lub pracodawcami i/lub organizacjami pracodawców i/lub izbami rzemieślniczymi prowadzącymi działalność w ramach SSE.

Poziom dofinansowania:
85% kosztów kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta