Kształcenie zawodowe dorosłych

dotacje unijne

Celem działania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25-64 lata.

 

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 01.02.2016r. do 12.02.2016r.
Planowany termin naborów wniosków: II-gi kwartał 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Typy projektów, które można realizować:
1. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie egzaminu zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3)
2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.).
3. Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, w tym przez doposażenia w nie-zbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie, (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3)

Premiowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą liczbą przedsiębiorstw szybkiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach oraz RSI.
W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane do osób w wieku 50 i więcej lat, a także projekty skierowane wyłącznie do osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach.
Projekty których jednym z elementów będzie zakup sprzętu lub infrastruktury (w tym w ramach cross-financingu) będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana przez Projektodawcę trwałość inwestycji z EFS.

Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowanych: 20%

Poziom dofinansowania:
85% kosztów kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta