Kształcenie ogólne

dotacje unijne

Wyodrębniono dwa autonomiczne cele jakie powinny realizować dofinansowywane projekty:
1. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach
2. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty

 

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać w II kwartale 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Typy projektów, które będzie można realizować:
1. Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach (w tym specjalnych143) dla uczniów i placówkach systemu oświaty poprzez: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów (doposażenie w szczególności pracowni do nauczania przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki) oraz matematyki i języków obcych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).
2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy w zakresie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, języków obcych (w tym zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe, wykraczające poza podstawę programową dotyczące rozwijania kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw: pracy zespołowej, kreatywności, innowacyjności,
3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) np.
a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,
b) opieka pedagogiczno-psychologiczna (w tym pomoc opiekuńcza i zdrowotna) dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,
c) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wraz z indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego ucznia, w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
4. Wsparcie nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu),
5. Wsparcie w zakresie wdrażania/realizacji doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży w tym przez doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).,
6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzeniu bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty z zakresu edukacji ogólnej obejmujące dzieci z niepełnosprawnościami.

Poziom dofinansowania:
85% kosztów kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta