Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

dotacje unijne

Celem działania jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej.

Termin naboru wniosków

Termin naborów zostanie ogłoszony w I-ym kwartale 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

1. placówki wychowania przedszkolnego,
2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
3. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
4. organizacje pozarządowe,

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Z dotacji będzie można realizować następujące typy projektów:
Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:
a) adaptację, modernizację przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej oraz,
b) budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

Wsparcie inwestycyjne możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w ramach działania ”Edukacja przedszkolna” jako element uzupełniający interwencję EFS prowadzący do osiągnięcia celów wynikających z celu tematycznego (działania powinny być komplementarne i zintegrowane z działaniami podejmowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Wszelkie działania powinny wynikać ze zdiagnozowanych przez wnioskodawcę potrzeb. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez wnioskodawcę kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury i jej powiązania z działaniami EFS (należy uwzględnić kwestie demograficzne, analizę ekonomiczną inwestycji po zakończeniu projektu).
Wsparcie infrastruktury przedszkolnej jest możliwe w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do tych usług.
Budowa nowych obiektów dozwolona jest na zasadzie wyjątku i powinna być należycie uzasadniona, przy uwzględnieniu analizy potrzeb/trendów demograficznych na danym obszarze (w perspektywie kolejnych 3 lat) oraz analizy opcji wykazującej, że inne alternatywy wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są wykonalne. Infrastruktura powinna być zaprojektowana zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania.
Przebudowy/adaptacje istniejących placówek przedszkolnych (jako element projektu) do 20 % wartości projektu są dofinansowane w ramach działania ”Edukacja przedszkolna”.
Wsparcie nie dotyczy projektów termomodernizacyjnych.

Poziom dofinansowania:
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Minimalna wartość projektu:
Projekty infrastrukturalne – wartość minimalna 250 tys. PLN
Zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. PLN

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

dotacje unijne oferta