Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

dotacje unijne

Celem działania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 04.04.2016r. do 15.04.2016r.
Planowany termin naborów: IV-ty kwartał 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Z dotacji będzie można realizować następujące typy projektów:
1. Wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz:
a) MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim,
b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.
2. Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:
– doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
– pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
– szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe
– subsydiowane zatrudnienie,
– dodatek relokacyjny,
– wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego).

Podmiotowy System Finansowania:
W ramach działania, zgodnie z podmiotowym systemem finansowania, istnieje możliwość dofinansowania usług rozwojowych realizowanych w celu lepszego przystosowania przedsiębiorców i ich pracowników do zmian. Wsparcie realizowane jest zgodnie z podejściem popytowym, a więc dającym możliwość przedsiębiorcy dokonania swobodnego wyboru usług, odpowiadających na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę. Preferowane będą przedsiębiorstwa działające w branżach szybkiego wzrostu bądź w inteligentnych specjalizacjach. 5. W ramach wsparcia rozwojowego MŚP, preferowane będzie wsparcie skierowanie do pracowników o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia. Operator PSF zobligowany jest do zapewnienia odbiorcom wsparcia poradnictwa w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.

Wsparcie typu outplacementowego:
Wsparciem typu outplacementowego mogą zostać objęci pracownicy/byli pracownicy dużych przedsiębiorstw. Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Z otrzymania wsparcia tego rodzaju wyłączone są osoby, które w okresie ostatnich 3 lat otrzymały dotację ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W procesie outplacementu wykorzystywane są także narzędzia umożliwiające pracownikom tworzenie przedsiębiorstw społecznych, w tym szczególności w odniesieniu do pracowników po 50 roku życia. Premiowane będą projekty, w których grupę docelową stanowią osoby w wieku 50+ i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. Premiowane będą projekty skierowane do grup docelowych z obszaru zależnego od sektora paliwowo-energetycznego (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI).

Poziom dofinansowania:
85% kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektów PSF
95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektów outplacementowych

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta