Aktywizacja zawodowa

dotacje unijne

Celem działania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 02-11-2015 do 13-11-2015

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. W przypadku projektów typu 2 wnioski mogą składać podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie działań EURES.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Z dotacji będzie można realizować następujące typy projektów:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy, obejmujące m.in.:
– identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia;
– pośrednictwo pracy;
– poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);
– staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
– szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
– warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych;
– dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
– subsydiowanie zatrudnienia,
– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
– inne aktywne instrumenty rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania

2. Ukierunkowane schematy mobilności pracowników, o ile tego rodzaju wsparcie będzie wynikało z potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu.

Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego).
Premiowane będą projekty, w ramach których przewidziano prowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach: branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) i/lub branżach, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i/lub dot. zawodów deficytowych wynikających z badań PUP. Premiowane będą projekty skierowane do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI) Osoby poszukujące zatrudnienia by być uczestnikami projektu nie mogą być osobami pracującymi. Na potrzeby monitorowania wskaźników osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 (tj. w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej osoby pozostające bezrobotnymi ponad 12 miesięcy). Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.

Poziom dofinansowania:
85% kosztów kwalifikowanych + 10% (współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł)

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2015

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta