Pożyczki na start firmy


Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka na start musi być przeznaczona na cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, np.:

• finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych,
• tworzenie nowych miejsc pracy,
• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
• zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
• inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy, w tym cele obrotowe.
Pożyczkobiorca nie można w żadnym wypadku przeznaczać pożyczki na cel prywatny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej!!!

Cennik

Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Opłata za przygotowanie wniosku od 390zł netto
Prowizja od wartości pożyczki od 0,0% do 0,9% *

* – prowizja ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od wartości pożyczki oraz złożoności projektu

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)

Oferujemy pomoc w uzyskaniu pożyczki na start firmy. Opracowujemy kompleksowo dokumentację niezbędną do ubiegania się o pożyczkę. Pożyczkę mogą otrzymać zarówno firmy w fazie start up jak i firmy, które funkcjonują już od pewnego czasu na rynku, ale ze względu na zbyt krótką historię nie są w stanie spełnić wymagań banków.

Zakres usługi

• bezpłatna analiza możliwości uzyskania pożyczki na start,
• dobór najbardziej optymalnej oferty pożyczkowej,
• przygotowanie wniosku o pożyczkę wraz z biznesplanem,
• pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę na start,
• prowadzenie w imieniu klienta negocjacji z funduszem pożyczkowym na etapie analizy wniosku o udzielenie pożyczki,
• przygotowanie dokumentów potrzebnych na etapie rozliczania pożyczki,

Kwota pożyczki na start: max 500.000 zł (nie zawsze uzyskanie tak dużej kwoty będzie możliwe)
Oprocentowanie pożyczki na start: od 1% w skali roku
Prowizja za udzielenie pożyczki na start: od 0% do 3% wartości pożyczki w zależności od funduszu pożyczkowego
Maksymalny okres kredytowania: 84 miesiące
Forma organizacyjna pożyczkobiorcy: pożyczkobiorcami mogą być zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i wszystkie rodzaje spółek osobowych oraz kapitałowych

Warunki

Pożyczkobiorca nie może posiadać zaległości w ZUS ani zaległości podatkowych.

Wymagane zabezpieczenia pożyczki na start: Pożyczka na start musi być zabezpieczona. Podstawowym miękkim zabezpieczeniem jest weksel in blanco, ale oprócz weksla wymagane jest zwykle dodatkowe zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego lub poręczenia wg. prawa cywilnego lub poręczenia funduszu poręczeniowego lub hipoteki lub sądowego zastawu rejestrowego lub blokady środków na rachunku bankowym lub przelewu wierzytelności lub ubezpieczenia pożyczki lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia które zostanie zaakceptowane przez fundusz pożyczkowy