Analizy biznesowe – usługi analityczne dla firm


Działalność każdej firmy wiąże się z generowaniem wielu różnych danych. Szybko zmieniające się otoczenie ekonomiczne, technologiczne i polityczno-prawne sprawia, że informacja staje się szczególnie istotną kategorią zasobów przedsiębiorstwa. Na rynku coraz częściej wygrywają firmy, które potrafią nie tylko gromadzić dane, ale również te dane odpowiednio analizować, selekcjonować, grupować, porównywać i łączyć, ponieważ tylko dane odpowiednio przetworzone stają się cenną dla firmy informacją.

Dla kogo?

Usługa jest kierowana do firm zarówno usługowych jak i produkcyjnych, które chcą zwiększyć sprzedaż, obniżyć koszty operacyjne i poprawić rentowność sprzedaży oraz ekonomiczną efektywność. Podejmując współpracę z klientem, dążymy do poprawy sprawności działania oraz ekonomicznej efektywności. Ostatecznym celem jest dla nas wzrost zysków po stronie klienta.

Co możemy zaoferować firmom, które na co dzień korzystają z oprogramowania do analiz w obszarze finansów?

Używając na co dzień oprogramowania do analiz, Zarząd firmy może bardzo szybko dowiedzieć się jak w kolejnych okresach zmieniała się sprzedaż, zyski, wartości wskaźników KPI, wartości wskaźników płynności itp. , jednak udostępniane dane przeważnie nie dają odpowiedzi na pytanie co właściwie wpłynęło na te zmiany. Dlaczego zysk spadł, albo dlaczego wskaźniki płynności pogorszyły się? Znalezienie odpowiedzi na tę pytania wymaga dodatkowej pracy analityka.

Zakres usługi

● Analiza towarów najszybciej i najwolniej rotujących
● Analizy dla zarządu i osób decyzyjnych w firmie
● Analiza sprzedaży, kosztów i zysków
● Analiza przyczynowa zmian sprzedaży, kosztów i zysków
● Analiza rentowności
● Analiza przyczynowa zmian rentowności
● Analizy należności
● Prognozowanie zmian sprzedaży i zysków
● Analiza sezonowości sprzedaży i jej wpływu na zapasy magazynowe
● Optymalizacja zapasów magazynowych (wyznaczanie optymalnej wielkości zamówienia oraz poziomu Reorder Point)
● Analiza kosztu pozyskania i utrzymania klienta
● Optymalizacja kosztów operacyjnych
● Analiza zamówień
● Analiza zwrotów towarów
● Opracowanie wskaźników KPI
● Monitorowanie zmian wskaźników KPI
● Analiza i wskazanie pozycji asortymentowych, które mają największy wpływ na zmiany sprzedaży i tworzenie zysku
● Analizy w zakresie cen surowców produkcyjnych
● Analizy instrumentów finansowych, z których firma korzysta lub planuje skorzystać w tym analizy opłacalności takich instrumentów
● Analiza zachowań konkurentów należących do tej samej grupy strategicznej
● Analiza czynników zewnętrznych w tym makroekonomicznych
● Miesięczny raport/sprawozdanie z analizy
● Przetwarzanie i analiza innych danych zbieranych przez firmę

Przykładowe wskaźniki Key Performance Indicators (KPI)

● średnia marża brutto
● średnia wartość zamówienia AOV (Average Order Value)
● koszt pozyskania klienta CAC (Client Acquisition Cost)
● Udział produktów w magazynie bez sprzedaży od 3, 6 lub 12 miesięcy)
● Udział produktów uszkodzonych
● Wskaźnik OTD (On Time Delivery) – % terminowych dostaw do klientów
● Wskaźnik OTIF (On-Time In-Full) – % terminowych lub kompletnych dostaw do klientów
● Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE – Overall Equipment Effectiveness)
● First Yield Pass (FPY) – ilość produktów dobrze wykonanych za pierwszym razem
● Koszty złej jakości (COPQ – cost of poor quality)
● Udział reklamacji w ilości sprzedanych produktów
● Wskaźnik odpadu produkcyjnego
● Wskaźnik MTTR – średni czas naprawy maszyn (Mean Time To Repair)
● Wskaźnik MTBF – średni czas pomiędzy awariami maszyn (Mean time between failures)
● stopa zwrotu z inwestycji ROI (Return on Investment)
● stopa zwrotu z kampanii reklamowej ROAS (Return on Ad Spend)
● rentowność kapitału własnego ROE (Return on Equity)

Opracowywanie analiz biznesowych wymaga umiejętności łączenia wiedzy z różnych obszarów funkcjonalnych firmy oraz syntetycznego i analitycznego myślenia o przedsiębiorstwie, a niejednokrotnie także zdolności matematycznych. Analiza biznesowa pozwala ocenić sytuację firmy z uwzględnieniem konkurencji, dostawców i odbiorców, a także realiów rynkowych i finansów firmy. Analizy biznesowe dostarczają wiedzy na temat potencjału rynkowego Państwa firmy, jej sytuacji finansowej, a także otoczenia biznesowego firmy oraz jej zasobów materialnych i niematerialnych w celu identyfikacji źródeł przewagi konkurencyjnej.

Czym jest grupa strategiczna?

Grupę strategiczną tworzą konkurujące ze sobą firmy, które oferują produkty porównywalne pod względem jakości, poziomu technicznego oraz nowoczesności, używają podobnych kanałów dystrybucji, oferują podobne usługi i serwis, są nastawione na zaspokojenie potrzeb tych samych grup klientów, w podobny sposób prowadzą kampanie reklamowe i oferują produkty w zbliżonych cenach. Walka konkurencyjna koncentruje się wewnątrz grup strategicznych, a konkurencja między grupami jest rzadko spotykana.

l

Czym jest analiza przyczynowa?

Analiza przyczynowa jest badaniem czynników, które wpłynęły na zmianę wartości sprzedaży, zysków, rentowności, wartości określonych wskaźników, długości cykli zapasów magazynowych itp. Analiza przyczynowa pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki i w jakim stopniu przyczyniły się do zmian zarówno tych korzystnych jak i tych niekorzystnych.
Przykład: W miesiącu X, firma BRIGHT FUTURE przeprowadziła atrakcyjną dla klientów kampanię promocyjną. Jednym z elementów kampanii były dodatkowe rabaty dla pewnej grupy klientów. Mimo wysiłku włożonego w przeprowadzenie kampanii, zysk firmy BRIGHT FUTURE w miesiącu X zmniejszył się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 50 tys. zł. Przeprowadzona analiza przyczynowa wykazała, że za sprawą wdrożonej kampanii promocyjnej wzrosła ilość (szt.) sprzedanych produktów. Ten wzrost sprzedaży jednostkowej wpłynął na zwiększenie zysków miesiąca X o 30 tys. zł. Jednak udzielone rabaty obniżyły rentowność sprzedaży (ROS) czego skutkiem było zmniejszenie zysku w miesiącu X o 80 tys. zł. W efekcie zysk w miesiącu X zmniejszył się o 50 tys. zł (+30 tys. zł – 80 tys. zł = – 50 tys. zł). W związku z powyższym zbyt wysokie rabaty doprowadziły do drenażu zysków i stały się przyczyną spadku zysków w miesiącu X zabierając aż 80 tys. zł zysku.


Przykładowa analiza finansowa firmy

Analiza jest przykładem rozbudowanej finansowej. Zawiera m.in. analizę wyniku finansowego, analizę progu rentowności, analizę dźwigni finansowej, analizę wskaźników płynności finansowej oraz rentowności, a także analizę przepływu kapitałów. (pobierz przykład)

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena Do uzgodnienia *

* – cena jest uzależniona od stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności