Windykacja, zakup wierzytelności


Mimo wcześniejszego sprawdzenia kontrahenta, czy nawet mając długoletnie pozytywne doświadczenie we współpracy z kontrahentem, nieraz dochodzi do sytuacji, w której kontrahent nie płaci faktur. Wtedy należy podjąć działania zmierzające do odzyskania zaległych płatności. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są profesjonalna windykacja lub sprzedaż wierzytelności.

Usługę windykacji oraz zakupu wierzytelności oferujemy naszym klientom we współpracy z naszym partnerem biznesowym.

Rodzaje windykacji

• windykacja powiernicza
• windykacja na zlecenie
• windykacja na zlecenie polubowna
• windykacja powiernicza z zaliczką

l

Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego jak faktury, weksle, noty odsetkowe. Jeżeli dłużnik uzależnił cesję wierzytelności od jego zgody, wówczas zakup wierzytelności nie jest możliwy bez zgody dłużnika.

Skontaktuj się z nami

Zakup wierzytelności - rodzaje

• Zakup wierzytelności wymagalnych, czyli takich których termin zapłaty już minął, przy czym nie mogą one być przedawnione
• Zakup wierzytelności niewymagalnych, czyli takich których termin zapłaty jeszcze nie minął
• Zakup pakietów wierzytelności, zakup portfeli wierzytelności z segmentu B2B

Etapy windykacji

1) Bezpłatne badanie kondycji finansowej dłużnika, pozwalające ocenić szansę na wyegzekwowanie należności
2) Etap windykacji polubownej (80% spraw jest zamykanych na tym etapie)
3) Etap postępowania sądowego; zapewnienie pełnej obsługi prawnej w sytuacji gdy na etapie windykacji polubownej nie uda się wyegzekwować należności
4) Etap egzekucji komorniczej

Cennik windykacji

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Prowizja Prowizja od kwot odzyskanych od dłużnika, brak opłat stałych

Skontaktuj się z nami

Dlaczego warto sprzedać wierzytelność?

• Wyeliminowanie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika i uniknięcie kosztów windykacji
• Szybkie odzyskanie pieniędzy