Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

dotacje unijne

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

 

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 1 marca 2016 do 29 kwietnia 2016 r oraz od 01 września 2016 do 31 października 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.
Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

Minimalna wartość projektu – 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych
Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 % w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz województwa), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %).

Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:
1) nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego1 potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego2 potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
3) nabycia robót i materiałów budowlanych,
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,
5) spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
6) spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta