Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

dotacje unijne

Dotacja jest przeznaczona na zwiększenie internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 30 listopada 2015 do 9 grudnia 2016 r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać:
– koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
– członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie obejmuje kompleksowe usługi, wspierające wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. Usługi te powinny uwzględniać zidentyfikowane potrzeby klastra związane z internacjonalizacją (wskazane w strategii rozwoju klastra) i koncentrować się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Udzielane wsparcie przyczyni się do podnoszenia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków KKK).

Z dotacji można realizować następujące typy projektów:
Usługi skierowane do członków Krajowych Klastrów Kluczowych:
a) wspomagające internacjonalizację oferty klastra (wspierające dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie);

b) związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
a) 50% – pomoc publiczna dla koordynatora klastra
b) Pomoc de minimis dla członka KKK:
– 80% w przypadku mikro lub małych przedsiębiorstw,
– 70% w przypadku średnich przedsiębiorstw,
– 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 50 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 420 000,00 zł.

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta