Sektorowy program INNOLOT

dotacje unijne
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. Program INNOLOT dotyczy branży lotniczej (Innowacyjne lotnictwo) w tym m.in.: innowacyjny system napędowy, innowacyjny wiropłat, innowacyjny samolot, mały bezzałogowy statek powietrzny.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 18 maja 2015 do 17 lipca 2015 r.

Kto może otrzymać dotację?

1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014 albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy (lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom)3_praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi odpowiednio:
1) w Grupie A: od 10 mln PLN do 50 mln PLN;
2) w Grupie B: od 1 mln PLN do 7,5 mln PLN.

Grupa A – grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub mikro- przedsiębiorca. W przypadku projektów realizowanych samodzielnie – projekty do Grupy programowej A mogą składać przedsiębiorcy posiadający status MŚP jak i przedsiębiorcy inni niż MŚP.

Grupa B – grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub mikro- przedsiębiorca. W przypadku realizacji projektu w konsorcjum duży przedsiębiorca może być członkiem konsorcjum, ale pod warunkiem, że Liderem konsorcjum jest przedsiębiorca posiadający status MŚP. Natomiast w przypadku realizacji projektu samodzielnie – projekty do Grupy programowej B mogą składać wyłącznie przedsiębiorcy, posiadający status MŚP.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, a koszty kwalifikowane Projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia Wniosku o dofinansowanie, przy czym warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do otrzymania refundacji kosztów kwalifikowanych jest przyznanie Wnioskodawcy dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.
Okres realizacji pojedynczego Projektu nie może przekraczać:
a) Grupa A: 5 lat
b) Grupa B: 4 lata 9.
Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1) 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2) 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2015

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta