Projekty aplikacyjne

dotacje unijne

Dotacja jest przeznaczona na zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Dotacja służy wsparciu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną jednostkę naukową. Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać w VI-ym kwartale 2016 r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać konsorcja złożone z nie więcej niż 5 podmiotów:
jednostek naukowych i przedsiębiorców, w którym liczba przedsiębiorców stanowi co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Z dotacji można realizować następujące typy projektów:
Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
100% w przypadku jednostek naukowych, oraz max. 25% – 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw.

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 mln PLN.

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta