Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

dotacje unijne

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 18 stycznia 2016 do 18 marca 2016 r. oraz od września 2016 do lutego 2017r. Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 18 stycznia 2016 do 18 marca 2016 r. oraz od września 2016 do lutego 2017r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Celem działania jest rozwój oferty proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wspierają MSP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Do świadczenia usług finansowanych w ramach działania uprawnione są podmioty akredytowane. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Gospodarki. Przedsiębiorca może wybrać do realizacji usługi podmiot, który nie jest akredytowany. Podmiot ten musi jednak spełniać kryteria akredytacji i zostać akredytowany przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie z MŚP. W takiej sytuacji proces akredytacji IOB prowadzony jest równolegle z oceną wniosku MŚP o dofinansowanie projektu. Rezultatem realizacji usług proinnowacyjnych powinien być rozwój działalności badawczorozwojowej i innowacyjności przedsiębiorstw.

Mikro, mały i średni przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie na realizację proinnowacyjnych usług tj.:

a) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Poziom dofinansowania:

1) do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie,

2) do 50% dla pozostałych przedsiębiorców

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 420 000 PLN

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

dotacje unijne oferta