Kredyt na innowacje technologiczne

dotacje unijne

Kredyt jest związany z dotacją (premią) technologiczną w wysokości 30-70% kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości firmy. Ubiegając się o premię technologiczną należy wcześniej złożyć wniosek o kredyt technologiczny w jednym z banków biorących udział w programie. Po otrzymaniu promesy kredytowej, do instytucji wdrażającej program składa się wniosek o premię technologiczną. Premia jest wypłacana po zrealizowaniu inwestycji na wskazane konto w banku, który udzielił kredytu technologicznego i jest przeznaczona wyłącznie na spłatę kapitału (kredytu).

 

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 7 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 r. oraz od lipca 2016 do września 2016 r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) posiadające zdolność kredytową.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące w programie przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Intensywnośc wsparcia (wysokość dotacji w relacji do kosztów kwalifikowanych)
województwo mikro i małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa
dolnośląskie 45% 35%
kujawsko-pomorskie 55% 45%
lubelskie 70% 60%
lubuskie 55% 45%
łódzkie 55% 45%
małopolskie 55% 45%
mazowieckie (bez Warszawy) 55% 45%
opolskie 55% 45%
podkarpackie 70% 60%
podlaskie 70% 60%
pomorskie 55% 45%
śląskie 45% 35%
świętokrzyskie 55% 45%
warmińsko-mazurskie 70% 60%
wielkopolskie 45% 35%
zachodniopomorskie 55% 45%

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta