Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

dotacje unijne

Dotacja jest przeznaczona na projekty z zakresu badań i rozwoju i musi się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Lista KIS jest jednak dość obszerna i zawiera kilkaset rożnych specjalizacji.

 

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 4 kwietnia 2016 do 29 lipca 2016 r oraz od 01 września 2016 do 30 grudnia 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
„badania przemysłowe” – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
„eksperymentalne prace rozwojowe” – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej TRL tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia”.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
– dla mikroprzedsiębiorcy:
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla małego przedsiębiorcy:
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy:
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
– dla mikroprzedsiębiorcy:
– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla małego przedsiębiorcy:
– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy:
– 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych
W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:
− zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
− zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
− zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Koszty kwalifikowane w ramach projektu (tj. koszty, do których można otrzymać dotacje):
A) Koszty bezpośrednie:
a) Wynagrodzenia
b) Podwykonawstwo (W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej)
c) Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
– koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury oraz WNiP)
– koszty budynków i gruntów (koszty dzierżawy gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków)
– pozostałe koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego)
B) koszty pośrednie:
Do kosztów pośrednich zaliczają się w m.in. następujące rodzaje kosztów:
a) Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym:
koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków;
koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.);
koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń;
koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;
koszty ubezpieczeń majątkowych;
koszty utylizacji odpadów;
koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń.
b) Koszty administracyjne, w tym:
opłaty skarbowe, opłaty notarialne;
koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp.;
koszty usług bankowych (prowizje i inne opłaty);
koszty usług księgowych, prawnych itp.;
koszty materiałów biurowych.
c) Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, w tym:
koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem;
koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna).
d) Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu

Koszty pośrednie mogą stanowić max równowartość 17% wartości sumy kosztów wynagrodzeń oraz kosztów bezpośrednich. Natomiast wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowanych.

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta