Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

pożyczki niskoprocentowane

Termin naboru wniosków:

Nabór ciągły. W roku 2015 wnioski można składać do końca roku.

Dla kogo?

Beneficjentami mogą być spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe.

Ponadto beneficjentami mogą być także inne jednostki.

Rodzaje przedsięwzięć

Finansowane są następujące działania skupione na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska – zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, jak również związane z opracowaniem metod i narzędzi do analizy wyżej wskazanych zagrożeń:
1) usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach;
2) zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz prognozowania, zapobiegania, ograniczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii;
3) wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego i realizacji Planu Zarządzania Kryzysowego
4) realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania awarii i zagrożeń środowiska.

Warunki na jakich jest udzielane jest finansowanie

Dofinansowanie w formie pożyczek:
a) dla wniosków z zakresu zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, gdzie wartość dofinansowania w zakresie likwidacji szkód ustalana jest na podstawie szacunku szkód przeprowadzonego, zgodnie z kompetencjami, przez wojewodę lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej; wartość szacunku szkód o którym mowa powyżej, nie może być niższa niż 1 mln zł,
b) kwota pożyczki:
i.) od 400 tys. zł
ii.) od 300 tys. zł – dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”);

c) oprocentowanie:
i.) stałe 2 % w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
ii.) stałe 1 % w skali roku – dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych.
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków. Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Warunki umorzenia pożyczki

Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o umorzenie po spłacie 50% wypłaconej kwoty pożyczki. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż:
– 30 % wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej
– 40 % wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej – dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”)

Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną

Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.

Przygotowanie wniosku o dotację UE

Na projekty ekologiczne i środowiskowe można uzyskać dotację unijną. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne. Szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Kontakt z nami?